www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 
 

Index

- Huidig bestuur NDN
- Contact met de vereniging
- Doelstellingen van het NDN
- Privacyverklaring Netwerk Didactiek Nederlands vzw (NDN)
- De Nederlandse Taalunie en het NDN
- Samenwerkingsafspraken VELOV - Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
- Overlijden van Erevoorzitter Hugo de JongheHuidig bestuur


Contact met de vereniging

* mail José Vandekerckhove:
jose.vandekerckhove@telenet.be

* bel of mail Ghislain Duchâteau:
• Tel.: 0032(0)11/22 86 25
• E-postadres NDN: info@netdidned.be

Ook de andere bestuursleden kunt u gerust een mailtje sturen.

Omhoog


Doelstellingen van het NDN

Beste bezoeker,

Het bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) heet u van harte welkom op zijn webstek.

Met deze site vervult de NDN voluit zijn netwerkfunctie. De webstek functioneert dan ook met heel veel koppelingen naar relevante informatie voor het onderwijs in het Nederlands en nog zoveel meer.

Graag willen wij u even de doelstellingen van het Netwerk Didactiek Nederlands voorstellen.

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich
tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap en daarbuiten.

Daartoe neemt het zich voor:

a) zijn leden, het onderwijsbeleid, de inrichtende machten van het onderwijs en diverse groepen in de samenleving te informeren over taaldidactische ontwikkelingen in binnen- en buitenland;

b) initiatieven inzake taaldidactische ontwikkelingen en onderzoek te ondernemen of te stimuleren, zonodig te coördineren, en bekend te maken;

 c) structurele en organisatorische onderwijsontwikkelingen of beleidsvoornemens
vanuit het oogpunt van de taaldidactiek kritisch te onderzoeken, en in dat opzicht voor de onderwijsoverheden in Vlaanderen een deskundige gesprekpartner te vormen;

 d) internationale contacten voor de taaldidactiek te verzorgen, en de Vlaamse taaldidactiek in het buitenland te vertegenwoordigen.

Om deze doelstellingen te realiseren kan het Netwerk Didactiek Nederlands onder meer congressen en colloquia organiseren, meewerken aan nascholingen, publicaties verzorgen (waaronder inz. een nieuwsbrief, elektronische nieuwsflitsen enz.), adviezen verstrekken aan het onderwijsbeleid, contacten onderhouden met personen of organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven of die verantwoordelijkheid dragen inzake didactiek of onderwijs van het Nederlands.

Omhoog
Privacyverklaring Netwerk Didactiek Nederlands vzw (NDN

U heeft zich ingeschreven voor een activiteit of de nieuwsbrief van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN). U hebt hiervoor gegevens verstrekt, zoals uw e-mailadres. Door in te schrijven voor een activiteit of de nieuwsbrief, geeft u te kennen interesse te hebben in de activiteiten en publicaties van het NDN. Het NDN gebruikt de verzamelde e-mailadressen alleen om u verder te informeren over de activiteiten van het NDN en voor het verzenden van nieuwsbrieven We leveren geen data aan derden. U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van berichten over de activiteiten van NDN en/of de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@netdidned.be.

De data worden bewaard in de digitale database van het programma dat de nieuwsbrief verstuurt; de voorzitter, de secretaris en de redacteur van de nieuwsbrief bewaren een back-upversie van de verzendlijst.


De Privacywet
De Privacywet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zij bevat zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – voor de burger (van toepassing vanaf 25 mei 2018)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – professioneel (van toepassing vanaf 25 mei 2018)

De Gegevensbeschermingsautoriteit (België) opgericht volgens de wet van 3 december 2017Omhoog


DE NEDERLANDSE TAALUNIE EN HET NDN


http://www.netdidned.be/Images/logo_rgb_klein.jpg

Dat de Taalunie grote waardering heeft voor de werking van het Netwerk Didactiek Nederlands blijkt eens te meer.

Voor het Werkjaar 2015 ondersteunde de Taalunie het NDN met een financieringsbedrag van € 1.000.
Ook voor het Werkjaar 2016 kreeg onze vereniging de toezegging van een ondersteuning met hetzelfde bedrag.
In de volgende jaren kreeg het NDN weer ondersteuning van de Taalunie.

Uit een brief van de Taalunie van 11 februari 2016 noteren we het volgende:

‘Bij de jaarlijkse beoordeling van financieringsaanvragen van de onderwijsnetwerken, -platforms en –verenigingen
gaat de Nederlandse Taalunie na:

  • In hoeverre het netwerk bijdraagt aan kwaliteitsvol onderwijs Nederlands;
  • Wat de meerwaarde van het netwerk voor het onderwijs Nederlands is, t.o.v. andere netwerken;
  • Wat de impact van de activiteiten van het netwerk is, in relatie tot de doelstellingen van de Taalunie;
  • Hoe de gevraagde financiële steun van de Taalunie zich verhoudt t.o.v. de totale jaarbegroting van het netwerk;
  • Of het netwerk aan de formele eisen voor financiering van de Taalunie voldoet (is het Nederlands/Vlaams, is heet structureel, is het een netwerk zonder winstoogmerk …)

De Taalunie onderschrijft de doelstellingen van het Netwerk Didactiek Nederlands en vindt het belangrijk dat vakdidactici in Nederland en Vlaanderen samenkomen om kennis uit te wisselen. Daarnaast het de Taalunie veel waardering voor de inhoud van de NDN-nieuwsbrief, die voor de leden een nuttige kennisbron is. Ook het in 2015 uitgebrachte visiestuk van NDN is een waardevolle opbrengst van het netwerk. Voor de lente-conferentie van 2016 is geheel in lijn met de visietekst gekozen voor het thema evaluatie in relatie tot standaardtaal en taalvariatie. Ten slotte wil de taalunie haar waardering uitspreken voor de heldere verantwoording van de financiering die NDN in 2015 ontvangen heeft.’
DE NEDERLANDSE TAALUNIE

GEERT JORIS, VORIGE ALGEMENE SECRETARIS, VERDUIDELIJKT WAT DE TAALUNIE IS EN DOET

Wereldwijd spreken zo’n 25 miljoen mensen Nederlands. Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België en Suriname en op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. De Taalunie verbindt deze mensen en landen op basis van hun gemeenschappelijke taal en bundelt de krachten voor een gemeenschappelijk taalbeleid omdat taal culturele, sociale en economische kansen schept.

Bekijk het animatiefilmpje

 


Omhoog

 

Samenwerkingsafspraken VELOV - Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)

Beide verenigingen maakten de volgende samenwerkingsafspraken die werden goedgekeurd door het Bestuur van NDN op maandag 3 februari 2014 en door het Bestuur van VELOV op vrijdag 7 februari 2014.

- VELOV en NDN onderschrijven elkaars werking
- VELOV en NDN kunnen melding maken van het samenwerkingsverband in hun publieke communicatie
- NDN mag voor specifieke activiteiten na kennisgeving het VELOV-logo gebruiken, voorafgegaan door 'met de steun van' en omgekeerd
- NDN en VELOV kunnen gebruik maken van elkaars netwerk voor specifieke vragen

Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen - VELOV vzw

De opdracht van VELOV

De beroepsvereniging voor lerarenopleiders heeft als opdracht de ondersteuning van personen die werken aan de professionele ontwikkeling van leraren.


Doelgroep

 

Lerarenopleiders van universiteiten, hogescholen, en centra voor volwassenenonderwijs

 

Alle personen die betrokken zijn bij de opleiding, begeleiding en nascholing van leraren

Functies

 

Een platformfunctie die het ondersteunen en organiseren van fora omvat om kennis en ervaringen met collega’s te delen.

 

Een ontwikkelingsfunctie gericht op het stimuleren van initiatieven m.b.t. de professionalisering van lerarenopleiders.

 

Een communicatiefunctie die zich richt op de onderlinge contacten tussen lerarenopleiders en op het onderwijsveld. VELOV zorgt voor transparantie van de functie van lerarenopleider in het onderwijsveld, het maatschappelijke veld en het beleid en is de spreekbuis bij het behartigen van de belangen van de lerarenopleiders bij de overheid.Omhoog


OVERLIJDEN

Onze erevoorzitter en medestichter van onze vereniging
Hugo de Jonghe (1934-2015)
is overleden op 22 maart 2015.


Hij was de eerste voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Moedertaaldidactici, die sinds 2008 Netwerk Didactiek Nederlands is gaan heten. Hij is dat geweest van 9 februari 1985 tot 1 oktober 2004 en incarneerde als het ware onze didactiekvereniging Nederlands. Op 20 april 2005 heeft de toenmalige VVM hem plechtig het erevoorzitterschap toegekend voor het leven.

Zijn verdiensten voor het onderwijs Nederlands zijn groot en de omvang ervan is zelfs niet goed in te schatten. Al van in de jaren 60 is hij actief geweest om“een meer effectief onderwijs van het Nederlands tot stand te brengen
en die bekommernis heeft hem tot zijn laatste levensdag bewust bezield. Wij zijn hem dan ook veel dankbaarheid en respect verschuldigd vanuit het leervak Nederlands.

Op 6 oktober 2006 verscheen van de hand van Hugo de Jonghe deze lezersbrief in De Standaard:

NEDERLANDS

Het taaltje van de premier en van de begrotingsminister op de Gentse verkiezingsaffiche, is dat Nederlands?
(" 't Is goe geweest hé, Guy? Nog ne keer, Freya?" DS 4 oktober) Ik ervaar het als een kaakslag nadat ik me als neeerlandicus zesendertig jaar lang professioneel (als lerarenopleider) en extra-professioneel (als onbezoldigd vrijwilliger in lerarenbegeleiding en leerplanontwikkelng) voor het Nederlands in Vlaanderen heb ingezet. Het is meer dan grievend om het werk en de inzet van zoveel mensen in en buiten het onderwijs door de ontaal van 'excellenties' te zien ondermijnen.

Hugo de Jonghe (Beigem)

De uitvaartplechtigheid van onze erevoorzitter vond plaats op zaterdag 28 maart 2015
in de Abdijkerk Sint-Servaas, Kerkplein 1 B-1850 Grimbergen.

Ghislain Duchâteau,
vicevoorzitter Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)

ROUWBRIEF

In Memoriam Hugo de Jonghe

Hugo de Jonghe aan het woord


 
© 2006, NDN