www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 
 

Archief

Index:

- Tijdschriftenarchief - VONK
- Tijdschriftenarchief - MOER
- Tijdschriftenarchief - SPIEGEL
- Archief Tijdschrift Levende Talen openbaar toegankelijk
- Het afscheidscollege van professor C.G.N. De Vooys (1873-1955) herlezen (22-3-2017)
- Taalkunde op school, hier en daar na 40 jaar - Afscheidscollege prof. dr. H. Hulshof, Leiden 9-12-2011
- Implementatieconferenties Onderwijsvernieuwing Nederlands van de Nederlandse Taalunie 2010-2012
- Kennisbasis voor Nederlands ontwikkeld voor de Nederlandse onderwijzersopleidingen
- Onderzoek onderwijs Nederlands
- Het Schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht


 

Tijdschriftenarchief - VONK

VONK was een tijdschrift voor iedereen die met het onderwijs Nederlands begaan is: leraren Nederlands van het basis- tot en met het hoger onderwijs, maar ook leraren van niet-taalvakken, opleiders, begeleiders, ontwikkelaars en beleidsmakers. Het laatste nummer van Vonk verscheen in juli 2011 (jaargang 40, nummer 5), en bevat een selectie van artikelen verschenen tussen 1989 tot 2011.
Elk nummer bevat enkele artikelen waarin recente vakdidactische inzichten praktisch vertaald worden. Thema's die frequent aan bod komen, zijn: mondelinge vaardigheden, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, taalbeschouwing, literatuuronderwijs, anders evalueren, integratie van ICT, omgaan met taalleerproblemen, talenbeleid, taalgericht vakonderwijs en nieuwe vormen van leren. Daarnaast heeft Vonk vaste rubrieken met uitgewerkte lesmodellen, standpunten, recensies en signalementen van internetsites, tijdschriften en nascholingen.

Alle nummers van Vonk zijn gedigitaliseerd en integraal in te zien op www.taalunieversum.org/vonk. Deze voorziening is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging van het Onderwijs in het Nederlands, en is tot stand gekomen in overleg met de uitgever van Vonk en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Praktische informatie

Verschijningsfrequentie:

Vonk verscheen van 1970 tot 2011 vijf keer per jaar (februari,april, juli, oktober en december). Er waren 40 jaargangen. Elke jaargang bevat een of twee themanummers.

Website:

Vonk

Abonnementen:

-

Losse nummers:

Losse nummers kunnen besteld worden via de website van Vonk. De kostprijs varieert al naar gelang de verschijningsdatum en het aantal pagina's.


Omhoog
Tijdschriftenarchief - MOERMoer was een uitgave van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), die in september 2004 werd opgeheven. Moer verscheen voor het eerst in 1969, en de laatste uitgave (nummer 2004-4), verscheen in februari 2005.
Het blad richt zich op de vernieuwing van het onderwijs in het Nederlands op alle niveaus, van basisonderwijs tot volwasseneducatie, van moedertaal tot NT2 en Fries. De artikelen zijn vaak praktisch bruikbaar voor leraren. Ook kwamen nieuwe ideeën of visies aan bod en verslagen van experimenten in het onderwijs. De doelgroep was: leraren Nederlands, NT2 en Fries op alle niveaus, van basisonderwijs tot en met hbo/universiteit, alsmede studenten pabo en lerarenopleiding.
Deze voorziening is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, en kwam tot stand in samenwerking met de uitgever van Moer.

Praktische informatie

Verschijningsfrequentie:

Moer is in september 2004 opgeheven. Het tijdschrift verscheen 6 x per jaar, vanaf 2002 4 x per jaar. Er waren 35 jaargangen. Per jaargang is een extra dik nummer gewijd aan een actueel thema.

Abonnementen:

Aangezien de VON en Moer opgeheven zijn, is het niet meer mogelijk om lid te worden van VON of een abonnement te nemen op Moer.

Losse nummers:

De liquidatoren van VON hebben de Nederlandse Taalunie een schenking gedaan om het digitale archief van Moer te publiceren op Taalunieversum. Het volledige archief vindt u op www.taalunieversum.org/moer.

Omhoog


 

Tijdschriftenarchief - SPIEGELSpiegel was een uitgave van de Vereniging voor de Didactiek van het Nederlands (VDN) en van de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici (VVM). Van 1983 tot 2000 verschenen er jaarlijks minstens drie nummers van het tijdschrift.
Spiegel was hét tijdschrift voor onderzoek en ontwikkeling op het terrein van de didactiek van het moedertaalonderwijs en van de opleiding tot leraar in de moedertaal.
Alle nummers van Spiegel zijn gedigitaliseerd en integraal hier te bekijken en downloaden. Deze voorziening is tot stand gekomen in overleg met de laatste redactie van het tijdschrift, en mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging van het Onderwijs in het Nederlands.

Er verschenen 17 jaargangen

http://taalunieversum.org/tijdschrift/9590

Omhoog


 

Archief Tijdschrift Levende Talen openbaar toegankelijk

Sinds september 2009 is het archief van Levende Talen Tijdschrift vrij toegankelijk. Ook de artikelen uit Levende Talen Magazine zullen op termijn voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.

Het archief omvat artikels van 1-3-2002 tot 1-12-2008

Klik hier om naar het archief van Levende talen Tijdschrift te gaan.

Omhoog


Het afscheidscollege van professor C.G.N. De Vooys (1873-1955) herlezen

 

Op 6 november 1955 stierf prof. De Vooys in een verkeersongeval in Utrecht toen hij terugkeerde van een vergadering in Gent van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde. Een paar maanden voordien was ik in datzelfde Gent mijn studies in de Germaanse Filologie begonnen. Heel vaak werd prof. De Vooys genoemd door de hoogleraren Nederlands van wie we les kregen. Later heb ik prof. De Vooys gekend als auteur van een letterkundig en een taalkundig werk. In 1947 kwam de eerste druk uit van zijn “Nederlandse spraakkunst”, die hij later met M. Schönfeld publiceerde. In 1967 verscheen de 7de druk.
In 1908 verscheen zijn “Historische schets van de Nederlandse letterkunde”, die later gewoon “Schets van de Nederlandse letterkunde” werd getiteld. Dat werk werd veelvuldig in het onderwijs gebruikt en kende tot 1980 zijn 32ste druk (toen samen met Garmt Stuiveling). Prof. De Vooys was de laatste hoogleraar in Utrecht en wellicht in heel Nederland die nog zowel de taalkunde als de literatuur onderwees op universitair niveau. Hij schreef ook vlot en het getal van zijn publicaties in boek- en in artikelvorm overstijgt de 200.

Zijn afscheidscollege in Utrecht sprak hij uit net na de Tweede Wereldoorlog in 1946. Hij noemde het “Herdenking en Verantwoording”.


Toevallig werd ernaar verwezen in een van de dagelijkse berichten van het online tijdschrift Neerlandistiek en zo ontdekten we dat de hele tekst digitaal bereikbaar is online. De lectuur ervan leert niet alleen de geleerde en heel gewaardeerde hoogleraar kennen als persoonlijkheid, maar geeft ook een duidelijk beeld van de thema’s die hem in zijn carrière bezielden en de opvattingen die hij én naar de wetenschappelijke benadering van letterkunde én naar de taalkunde koesterde en verdedigde. Het afscheidscollege van De Vooys geeft ons een goed inzicht hoe een degelijke hoogleraar zijn taak opvatte en met veel engagement uitvoerde in de vooroorlogse tijd van de 20ste eeuw. Daarvan was voor de schrijver dezes heel wat herkenbaar in de periode 1955-1959 toen hijzelf de gelegenheid had dat universitair onderwijs te genieten met ook een stel professoren die nog steeds gedenkwaardig zijn. Bij het nalezen van wat Schönfeld en Van Haeringen n.a.v. De Vooys’ overlijden hebben geschreven over de hoogleraar viel me De Vooys’ contacten op met prof. dr. Frank Baur, die naast zijn senatorschap een uitermate welsprekende hoogleraar was in de Nederlandse literatuur en literatuurgeschiedenis aan de Gentse universiteit.

Herdenking en verantwoording

Vooys, C.G.N. (Cornelis Gerrit Nicolaas) de
(1946) Utrecht University Repository
(Book)
Full Text
Open Access version via Utrecht University Repository

Naast de toegang tot de volledige gedigitaliseerde tekst van De Vooys’ afscheidscollege vindt u ook drie koppelingen naar de belangrijkste herdenkingsteksten over de voormalige Utrechtse hoogleraar. Voor wie echt belangstelling heeft voor zijn persoon en zijn werk zijn dat bijzonder boeiende bronnen voor verdere verkenning.

- Levensbericht


[p. 29]

Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys
(Gouda, 26 mei 1873 - Utrecht, 6 november 1955)

door C.B. van Haeringen

Klik op Levensbericht

- Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek

Vooys, C.G.N. de

Vooys, Cornelis Gerrit Nicolaas de * 26 mei 1873 Gouda; † 6 november 1955 Utrecht, hoogleraar in Utrecht van 1915 tot 1946, laatste hoogleraar op het terrein van de Nederlandse taal- én letterkunde. Hij was actief op zeer breed terrein van zowel de taal- als de letterkunde, omdat hij meende dat een goede leraar zich niet vergaand diende te specialiseren.

door
Corrie de Haan [15 oktober 2003]

Klik op Lexicon

- Huygens Instituut – Koninklijk Nederlandse Academie voor Kunsten en Wetenschappen (KNAW)

Referentie

M. Schönfeld, Levensbericht C.G.N. de Vooys, in: Jaarboek, 1955-1956, Amsterdam, pp. 298-309

Klik op Referentie

Ghislain Duchâteau

Omhoog


 

Taalkunde op school, hier en daar na 40 jaar
Afscheidscollege prof. dr. H. Hulshof, Leiden 9 december 2011

De afscheidnemende prof. dr. Hans Hulshof confronteert zijn luisteraars en subsidiair zijn lezers met zijn invulling van de relatie tussen vakwetenschap en schoolvak, namelijk de situatie van taalkunde op school, waarbij de Nederlandse context wordt vergeleken met die in de VS en Engeland. In het verlengde daarvan maakt hij enkele opmerkingen over implementatie en vakdidactiek. Zijn conclusie is: extern moet er meer samenwerking tussen universiteit en school komen, intern meer koppeling tussen vakwetenschap en vakdidactiek (blz. 11).

Met de bibliografie inbegrepen telt zijn collegetekst 14 bladzijden.
We leggen een verwijzing naar de publicatie ervan op de website van Levende Talen.
Ze omvat een stuk nog levende geschiedenis van het schoolvak Nederlands in zijn relatie tot de wetenschappelijke taalkunde. De thematiek is zeker actueel omwille van het vigerende discours rond taalkunde, taalbeschouwing, grammaticaonderwijs en taalbeheersing. Aanbevolen lectuur.

Lees de tekst...

OmhoogImplementatieconferenties Onderwijsvernieuwing Nederlands van de
Nederlandse Taalunie 2010-2012

Op 13 en 14 december 2012 organiseerde de Nederlandse Taalunie een tweedaagse werkconferentie over vernieuwingen in het onderwijs Nederlands. Hoe stuur je vernieuwing? is de titel.De implementatieconferentie vond plaats in conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven - Nederland.

In de periode 2010-2012 organiseerde de Nederlandse Taalunie jaarlijks een implementatieconferentie over vernieuwingen in het onderwijs Nederlands.

Centraal staan vragen als:

  • Hoe implementeer je vernieuwingen?
  • Welke vormen van vernieuwing werken en welke niet?
  • Hoe zorg je ervoor dat leraren enthousiast zijn om met bepaalde vormen van vernieuwing aan de slag te gaan?
  • Wat vertelt wetenschappelijk onderzoek ons over onderwijsvernieuwing?
  • ...

Doel

Doel van de conferenties is om inzicht te krijgen in hoe gewenste veranderingen in het taalonderwijs (lessen taal/Nederlands, maar ook lessen in andere vakken, zoals technische vakken of zaakvakken, waarbij expliciete aandacht is voor de Nederlandse taal) in de praktijk vorm kunnen krijgen.

Doelgroep

De conferenties zijn bedoeld voor iedereen die zich op een professionele wijze bezighoudt met het invoeren van vernieuwingen in het taalonderwijs Nederlands in het basis- en voortgezet/secundair onderwijs, zoals onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders, onderzoekers, schooldirecteuren, taalcoördinatoren, onderwijsinspecteurs, enz. 

Inhoud

Bij elke conferentie worden begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd om kennis en ervaringen uit te wisselen aan de hand van casussen uit hun eigen praktijk. Deze casussen vormen de basis voor diepgaande debatten over wat werkt en wat niet.

Lees meer over de conferentie in 2012 »
Lees meer over de conferentie in 2011 »
NDN-verslag van de conferentie in 2011
Lees meer over de conferentie in 2010 »

OmhoogKennisbasis voor Nederlands ontwikkeld voor de Nederlandse onderwijzersopleidingen

Ten behoeve van de Nederlandse onderwijzersopleidingen is een zogenaamde Kennisbasis ontwikkeld voor Nederlands, en een andere voor rekenen-wiskunde. Een Kennisbasis omvat in principe alle vakmatige en vakdidactische kennis die een onderwijzer tijdens de pabo-opleiding dient te verwerven. Ze vormt een soort van  uitvoerige uiteenzetting van inhoudelijke eindtermen voor een bepaald vakgebied. Daarmee wil de bevoegde staatssecretaris in het verlengde van de rapporten van de commissie-Meijerink tegemoet komen aan de vele klachten over te zwakke kennis van taal en rekenen bij nieuwe onderwijzers.

Meer informatie is te vinden op http://www.kennisbasispabo.nl/.

Zie voor de 'Kennisbasis voor de Nederlandse taal voor de pabo' daar ook het toelichtende artikel van ontwikkelcommissievoorzitter Bart van der Leeuw.

OmhoogOnderzoek onderwijs Nederlands
Onderzoeken uit de periode 1969-2006 naar het onderwijs Nederlands

Wat kan u hier vinden?

Hier vindt u informatie over al het wetenschappelijk onderzoek naar het schoolvak Nederlands in het voortgezet/secundair onderwijs van 1969 tot 2006. De informatie wordt op 2 manieren aangeboden:

Boek-versie Databank-versie
In de boek-versie zijn beschrijvingen van onderzoeken bereikbaar via een traditionele inhoudsopgave zoals in een boek. In de databank-versie kan op thema, auteur, titel... gezocht worden naar onderzoeken. Dit maakt de beschrijvingen beter toegankelijk.

Voor meer informatie zie de portaalsite van de Nederlandse Taalunie.
Klik op:
Taalunieversum - Onderwijs - Onderzoek

Aan de databank Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) van de
Nederlandse Taalunie zijn 24 beschrijvingen van onderzoeken naar het onderwijs Nederlands in het voortgezet/secundair onderwijs die in 2007 zijn verschenen,
toegevoegd. Lees meer.

Omhoog


In december 2008 publiceerde de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in boekvorm en digitaal:

Het Schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht

Een inventarisatie van onderzoek van 1997 tot en met 2007

We verwijzen naar de rubriek Publicaties van deze site.

Omhoog


 
© 2006, NDN