Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
26-2, januari-februari-maart 2014
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
Redactioneel
Studiebijeenkomsten in 2014
Nederlands Vanzelf Sprekend - Oproep/Petitie
Schrijfvaardigheid - project Nederlandse Taalunie
Schrijfwijzer - Jan Renkema
Afscheidscollege Jan Renkema
Promotieonderzoek online tekstbegrip
De wortels van het Nederlands - Congresindrukken
Colloquium over universitair taalvaardigheidsonderwijs
Doris Lessing overleden
A la recherche du temps perdu - Proust
Kennisbasis ICT 2013
Jeugdliteratuur.org
Lerarenopleiding in discussie
Meer zicht op taalniveaus - nieuwe site
Monitor de bibliotheek op school - Nederland
NT2-nieuws
Recent op de NDN-Facebookblog
 
 
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief:
 
NDN-Nieuws 26-1
 
NDN-Nieuws 25-5
 
NDN-Nieuws 25-4
 
NDN-Nieuws 25-3
 
NDN-Nieuws 25-2
 
NDN-Nieuws 25-1
 
NDN-Nieuws 24-4
 
NDN-Nieuws 24-3
 
NDN-Nieuws 24-2
 
NDN-Nieuws 24-1
 
NDN-Nieuws 23-4
 
NDN-Nieuws 23-3
 
NDN-Nieuws 23-2
 
NDN-Nieuws 23-1
 
NDN-Nieuws 22-4
 
NDN-Nieuws 22-3
 
NDN-Nieuws 22-2
 
NDN-Nieuws 21-3
 
NDN-Nieuws 21-2
 
NDN-Nieuws 21-1
 
 
 
 
Redactioneel
 

L.S.

Als u dit leest bent u wellicht opnieuw begonnen met werken en in het nieuwe jaar 2014. Het Netwerk Didactiek Nederlands sluit zich aan bij de vele wensen die u allemaal hebt uitgewisseld. Dat mogen dan ook wensen zijn die naar geluk en voldoening verwijzen in uw professionele levenskring. Fijne interactie en ontdekkingen mogen uw deel zijn. Van onze kant zullen wij blijven ons best doen om u wat te ondersteunen in de manier waarop u het onderwijs Nederlands gestalte geeft.

In dat opzicht is de 2e editie van jaargang 26 van ons e-zine een aanzet.
Wij verwijzen opnieuw naar de beide belangrijke bijeenkomsten die wij in maart en in mei organiseren. We illustreren het vigerend gedachtegoed rond de didactiek van het Nederlands met een resem van informatieve en inhoudelijk interessante artikels. Dat doen we met onze website en met onze Facebookblog, maar toch nog wat intensiever met onze nieuwsbrieven. We proberen wat leeft in de wereld van het onderwijs Nederlands zo dicht mogelijk op de voet te volgen. Af en toe zijn we iedereen zelfs een stapje voor. Dat is deze keer wel zo met een klein berichtje over de nieuwe spellingaanpak van Ad Bok Tio-Spel’t, dat verwijst naar meer informatie op onze website.

Als je een dergelijk geesteskind als dit e-zine de digitale wereld instuurt, weet je echt niet hoe het aankomt bij de collega’s. Wordt de nieuwsbrief gelezen, in welke mate? Komt hij zinvol over? Graag zouden wij ook wat respons en zo dat mogelijk is vanuit de lezersgroep een eigen aanbreng zien verschijnen. Af en toe gebeurt dat wel eens, maar naar onze wens nog wel te weinig.

Onze nog vrij verse nieuwe voorzitter koestert de intentie om ons bereik nog te verruimen ook buiten de toch wat beperkte groep van didactici Nederlands. Onze netwerkmiddag in Gent op woensdag 19 maart is daartoe al een mogelijkheid. We zullen ook verantwoordelijken van scholen buiten het hoger onderwijs uitnodigen.

In elk geval wensen wij vanuit het NDN-bestuur met editie 26-2 van onze nieuwsbrief gesmaakte lezersmomenten.

Heel vriendelijke groeten


mede namens de NDN-bestuursleden


Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter en redacteur
Herinnering

Een aantal leden of nieuwe leden hebben hun contributie voor 2014 overgemaakt aan het NDN, anderen hebben dat nog niet gedaan. Willen de leden of toetredende leden hun contributie voor 2014 zo vlug mogelijk storten op
rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk?
- Een gewoon lid van het Netwerk Didactiek Nederlands betaalt 20
- Steunend lid kunt u zijn door storting van € 25 


Studiebijeenkomstenvan NDN in 2014 -
* NDN-Netwerkmiddag op woensdag 19 maart 2014 UGent
* Lenteconferentie op vrijdag 9 mei 2014 UAntwerpen


 

Netwerkmiddag

De vierde netwerkmiddag van het NDN grijpt opnieuw plaats in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2 - 9000 Gent
.
In 2014 nodigen we dr. Ad Bok op woensdag 19 maart 2014 uit. Hij zal het hebben over het schrijfvaardigheidheidsonderwijs zoals hij dat ontwikkeld heeft in zijn programma
Taalonderwijs in Ontwikkeling (TiO). Zie de website http://www.tioschrijven.nl/

Het schrijfprogramma verdient de belangstelling niet enkel van de lerarenopleiders, evenzeer van directies van scholen, taalbeleidscoördinatoren, pedagogische begeleiders Nederlands en stagebegeleiders van hogescholen en mentoren.

Het NDN-bestuur bracht op woensdag 25 september 2013 een werkbezoek aan dr. Ad Bok in Rosmalen en werd voluit overtuigd van de efficiëntie van TiO. Daarvan getuigt ook het proefschrift van Theo Pullens Universiteit Utrecht 8 juni 2012. Hoofdstuk 4 gaat in op de specifieke aspecten van TiO.


HOOFDSTUK 4

EFFECTEN VAN HET COMPUTERPROGRAMMA TIO-SCHRIJVEN OP DE SCHRIJFVAARDIGHEID VAN LEERLINGEN IN GROEP ACHT: EEN LONGITUDINAAL ONDERZOEK


4.1 Samenvatting
Onderzoek toont aan dat de schrijfprestaties van leerlingen in de basisschool grote tekorten vertonen. Leerlingen schrijven te weinig en krijgen te weinig gerichte instructie in schrijfstrategieën. In een longitudinaal experiment is onderzocht welke effecten te meten zijn als leerlingen in groep acht op intensieve wijze gedurende één schooljaar gebruik maken van het computerprogramma TiO-schrijven. Dit programma biedt ondersteuning vóór, tijdens en ná het schrijven in de vorm van voorbeelden en aanwijzingen.
De effecten van TiO-schrijven zijn vergeleken met twee andere condities. In de ene conditie schreven de leerlingen wekelijks, net zoals in de TiO-conditie, met gebruikelijke instructies van de leerkracht zonder gebruik van de computer. In de andere conditie schreven de leerlingen één maal per maand een opstel. Aan het begin, in het midden en aan het eind van het schooljaar hebben 186 leerlingen opstellen geschreven in vier genres: een brief, verhaal, persoonlijk verhaal en redenering. Alle opstellen zijn beoordeeld door jury’s van drie beoordelaars.
Er zijn opvallende effecten aangetoond van de inzet van TiO-schrijven. Leerwinst kon al na een half jaar vastgesteld worden. Ook aan het eind van het schooljaar kan de leerwinst ten gevolge van TiO-schrijven aangetoond worden. De mix aan didactische maatregelen in TiO-schrijven, gecombineerd met intensief oefenen, moet hiervoor de verklaring zijn.

 

De netwerkmiddag van het NDN is gratis, maar omwille van de beperkte accommodatie is
aanmelden vooraf verplicht. Mail naar info@netdidned.be of bel naar 0032 (0)11 22 86 25.


Extra belangwekkend nieuws

TiO-Spel’t - nieuwe aanpak voor spelling-onderwijs


Ad Bok, hoofdontwikkelaar van Taal in Ontwikkeling (TiO), deelt het NDN-bestuur mee dat zijn Bureau binnenkort uitkomt met TiO-Spel't, een verbazingwekkend, beloftevol en de nieuwsgierigheid prikkelend programma voor spelling-leren.

Wie er meteen meer over wil weten, vindt de informatie op de pagina NDN-activiteiten.

Lenteconferentie

Onze jaarlijkse conferentie nu op vrijdag 9 mei 2014 grijpt opnieuw plaats in Het Brantijser. Stadscampus Universiteit Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 9 – 13, 2000 Antwerpen.

We werken rond het thema 'Reflecteren kun je leren - Professionalisering door reflectie'.

Het NDN-bestuur is ervan overtuigd, dat reflecteren op eigen handelen binnen het vak Nederlands een nood is. Deze lenteconferentie kan een bijdrage leveren om die vaardigheid vanuit de eigen lerarenopleiding beter in de praktijk te leren brengen. We denken daarbij aan het kwaliteitsvol leren schrijven door de studenten van reflectieverslagen bij de stages.

- In de voormiddag voorzien wij een sleutelpresentatie over reflecteren als middel tot professionalisering.

- In de namiddag zijn er gespreksgroepen die de deelnemers confronteren met de problematiek: hoe leert de lerarenopleiding de studenten reflecteren? hoe verbetert ze de kwaliteit van de studentenreflecties? hoe evalueren de opleiders Nederlands de reflectieverslagen?…

Hebben hun medewerking al toegezegd:
- Marie-José Geenen, auteur van ‘REFLECTEREN – Leren van je ervaringen als sociale professional’
- Bart Van der Leeuw, didacticus Nederlands, leerplanontwikkelaar bij SLOReflecteren als instrument om te leren


 


Reflecteren ‘laat zien hoe je gericht stil kunt staan bij wat je meemaakt, zowel bij wat minder goed liep als bij je successen. Daardoor krijg je een verdiept inzicht in jezelf en je eigen handelingsmogelijkheden. Dat is waar het bij reflectie om gaat. Het is een onmisbaar hulpmiddel om tot methodisch werken te komen...

Prof. dr. Fred Korthagen

Uit het Ten geleide van het boek “Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional”, Marie-José Geenen, Coutinho 2012, 240 blz.


Definitie van reflecteren


Terugblikken op een ervaring (handelen, denken, voelen, willen), evenals op de context waarin deze plaatsvindt, en deze ervaring in het bewustzijn brengen, er betekenis aan verlenen en van daaruit keuzes maken voor nieuwe perspectieven. 

Marie-José Geenen

Op. Cit. p. 41
Nederlands Vanzelf Sprekend – Oproep / Petitie


OPROEP

Als inwoners van het Nederlandse taalgebied richten wij ons met deze tweevoudige oproep tot iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de politiek, het onderwijs en de media.

Wij doen dat vanuit de overtuiging dat aan allen, wat hun achtergrond ook moge zijn, maximale kansen geboden moeten worden om hun talenten te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het eigen welzijn en dat van de gemeenschap in eigen land en daarbuiten.

Wij beseffen dat daartoe veel inzet nodig is, op verschillende gebieden. Wij beperken ons hier echter tot de taalbeheersing. Die is immers een fundamentele vereiste om toegang te krijgen tot de wereld van wetenschap en cultuur. Ze is ook onmisbaar om als volwaardig weerbaar lid te functioneren in onze open democratie.

1.Vanwege de fundamentele rol in het verwerven van kennis en functioneren in de gemeenschap dringen wij aan op versterking van het onderwijs in het Standaardnederlands.
Wij verwachten ook dat het zo veel mogelijk wordt bijgebracht aan anderstaligen die zich bij ons vestigen, zodat ook zij alle kansen krijgen.

2.Om culturele en economische redenen dringen wij er verder op aan dat alles in het werk wordt gesteld om de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen te bevorderen.
Die biedt immers de beste garantie om het Nederlands te behouden als volwaardig communicatiemiddel in en voor een gemeenschap van ruim 23 miljoen taalgebruikers.
Wij verwachten van de Taalunie en de beleidsinstanties, vooral die van het onderwijs en de media, dat ze zich daarvoor ten volle inzetten.

Actiegroep Nederlands

Roland Baetens, Leo Camerlynck, Marc Coussement, Peter Debrabandere, An De Moor, Louis De Troij, Ghislain Duchateau, Joep van Hasselt, Pieter Geertsma, Arnold Herman, Hans Nieuwdorp, Marijke Seresia, Theo Strauven, Hubert Sturtewagen, Dirk Van Bogaert, Jan Verhaverbeke, Johan Velghe, Jan Verleysen, Marc Van Outryve, Stijn Verrept, Joris Witkam

PETITIE

Vriendelijk verzoek om de petitie te ondertekenen.
De steun is heel belangrijk voor de gesprekken die gevoerd worden met de verantwoordelijke instanties over de status van het Nederlands.


http://www.petities24.com/nederlands_vanzelf_sprekend


 


Schrijfvaardigheidsproject Nederlandse Taalunie


 
PROJECT SCHRIJFONDERWIJS VAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE


Werkt u aan het schrijfonderwijs? Laat het ons weten!

 

De Taalunie inventariseert Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse projecten en onderzoeken die zich richten op het verbeteren van de schrijfvaardigheid van leerlingen en studenten. Wie daaraan werkt, kan ons helpen. Via deze link kunt u een kleine enquête invullen. Wij houden u desgewenst op de hoogte van de vorderingen van het project, eventueel benaderen we u met extra vragen, en nodigen we u uit voor conferenties over het thema.

Naast de inventarisatie gaan we ook effectieve schrijfdidactieken en -interventies beschrijven en schoolboeken analyseren, waarbij we bekijken in hoeverre schoolboeken gebruik maken van effectieve didactieken. Ook proberen wij studenten aan lerarenopleidingen te interesseren om onderzoek te doen naar schrijfvaardigheid. Daartoe is een onderwijsleertaak opgesteld, die onder opleidingen in Nederland, Vlaanderen en Suriname verspreid wordt.

Wij stellen uw medewerking erg op prijs. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met
Carlijn Pereira, projectleider onderwijs.


***


Gezocht: leraren in spe die schrijfvaardigheid in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs willen onderzoeken (en lectoren / docenten die dat willen begeleiden)

De Nederlandse Taalunie werkt aan een project over schrijfvaardigheid. In dat kader is zij op zoek naar studenten aan lerarenopleidingen in Nederland, Vlaanderen en Suriname die praktijkonderzoek willen uitvoeren naar het schrijfleven van leerlingen, en lectoren en docenten die hen daarbij willen begeleiden. De Taalunie heeft daartoe een onderzoeksleertaak van beperkte omvang opgesteld in samenwerking met lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen. Wij zouden het op prijs stellen als u en uw studenten een bijdrage zouden leveren aan het project schrijfvaardigheid.

Ga naar de onderzoeksleertaak.

Het Netwerk Didactiek Nederlands ondersteunt van harte dit project.
Wij verwachten dan ook een flinke respons op dit verzoek voor de onderzoeksleertaak.


Contact

Carlijn Pereira, projectleider onderzoek van de Nederlandse Taalunie: cpereira@taalunie.org.Schrijfwijzer - Jan Renkema

 € 39,50

In deze vijfde editie krijgen de nieuwste taalkwesties een plaats, zijn de voorbeelden gemoderniseerd, is er nadrukkelijk ruimte voor het digitale schrijfproces en is er meer aandacht voor stijlverschillen. Alles is gevat in een handzaam boekwerk met toegang tot een gloednieuwe website, met veel extra onderdelen…

Rubrieken:

Zoeken

De vijfde geheel herziene editie van de Schrijfwijzer is in 2012 verschenen bij Uitgeverij Boom/NT2, onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam. In 2013 is er de website bijgekomen met specifieke online-informatie.

- Zoeken telt 233 bladzijden. De meeste van de artikels die zouden kunnen worden opgevraagd, zitten verscholen achter een slotje, dat je alleen kan openen als je het boek hebt gekocht met de code om een account aan te maken waarmee je toegang krijgt tot de volledige website met ook de Schrijfwijzeracademie.
Elk itempje wordt kort en goed behandeld in enkele regels tekst.

- Over de Schrijfwijzer.
De Schrijfwijzer geldt al sinds de eerste editie uit 1979 als hét kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen. Dit naslagwerk geeft oplossingen voor kwesties  waarmee iedereen tijdens het schrijven wel eens worstelt. Het handboek is inmiddels toe aan zijn vijfde herziene druk en kan nu voor het eerst, omdat de techniek ook niet stilstaat, ook online geraadpleegd worden.

In deze Schrijfwijzeracademie kunt u antwoorden en uitleg vinden bij de 33 meest voorkomende taalvragen, het Verwarwoordenboek doorzoeken en tekstanalyses bestuderen. Ook kunt u minicolleges volgen van Jan Renkema zelf, en handige lijsten raadplegen met ondoorzichtige samenstellingen en oude uitdrukkingen. Veel gemaakte spellingfouten kunt u omzeilen door de misspellingtop 300 + goed te bestuderen.

- Videopresentaties
De pagina omvat 7 videofilms rond de volgende onderwerpen:
* Over smaak valt goed te twisten Het CCC-model. Een analysemodel voor tekstkwaliteit 21’33”
* Vragen aan een taaladviseur. Over een rouwadvertentie 3’42”
* Ook in taal bestaat niets voor niets. Moet de lijdende vorm altijd vermeden worden? 4’37”
* Goed geprobeerd, maar het werkt niet. Ik wil een huis bouwen in Nieuwstede 2’44”
* De eeuwige taalvraag. De reizigers wordt/of worden verzocht. 7’7”
* Schrijven voor de lezer. Wat is biologische karnemelk? 2’39”
* Een leesteken om de lezer vast te houden. De muntkomma, meer dan een knipoog in een emoticon. 4’27”

- Taalvragen top 33
U hebt4 vaak veel keuze in de Nederlandse taal, en27 als u zo optimaal2 mogelijk wilt schrijven heeft u de juiste knowhow32 nodig van de taalregels. Men schrijft soms bijvoorbeeld de zout13 of omaas20 hoed, in plaats van het zout en oma's hoed. Schrijvers worden5 aangeraden de Schrijfwijzer te lezen als ze meer willen weten over tekstverzorging.’


De vragen handelen over: Grammatica 14 vragen, Spelling 7 vragen, Leestekens 10 vragen, Overige kwesties 2 vragen.

- Verwarwoordenboek
Het gaat om woordparen, waarbij twijfel kan ontstaan.

- Oefeningen
De meeste behoren tot het afgeschermd gedeelte van de website.

- Vaktermen
Die worden zoveel mogelijk in Schrijfwijzer vermeden. Toch wordt een lijst gegeven die kan worden geraadpleegd met vaktermen rond taal.

- Tekstanalyses
Kwaliteit scoort - Het maken van tekstanalyses met het CCC-model - Met het CCC-model kan worden nagegaan wat er goed en fout is aan een tekst.  … De analyses volgen de vijf niveaus uit het CCC-model: tekstsoort, inhoud, opbouw, formuleren en presentatie. De niveaus in deze volgorde geven het relatieve belang aan voor het bepalen van de tekstkwaliteit. Als de verkeerde tekstsoort is gekozen (ijkpunt 1) dan heeft een analyse volgens de ander ijkpunten nauwelijks zin. En een fout in de samenhang (ijkpunt 7) heeft meer invloed dan een foute komma (ijkpunt 15). De aangegeven volgorde voorkomt dat men in eerste instantie te veel aandacht besteedt aan detailkwesties die direct opvallen: een spellingfout, een fout woord, enz. Door alle niveaus in de beoordeling te betrekken, voorkomt u dat u aan belangrijkere tekortkomingen niet meer toekomt. Zie filmpje 1 Over smaak valt goed te twisten.

- Overige teksten

Van apegapen tot zwezerik
159 ondoorzichtige samenstellingen


Van bij dezen tot zijn inziens
Een overzicht van 131 oude uitdrukkingen


Van aanvoerster tot yoghurt
De misspellingtop 300+


Geef de spelling wat speling
Over een nieuwe spelling


Over Schrijfwijzer:

- Algemeen
- De Nieuwe Schrijfwijzer (pdf)
- Marc Oostendorp over Jan Renkema: De stilte van Jan Renkema in Onze Taal (partieel)


Docent, adviseur en wetenschapper

Renkema, getrouwd en vader van drie kinderen, gaat niet achterover leunen. "Het lijkt me leuk om huiswerkhulp te zijn op een middelbare school." Na in Amsterdam in 1974 cum laude te zijn afgestudeerd als doctor in de Algemene Taalwetenschap groeide hij als docent, taalkundig adviseur en wetenschapper uit tot een prominent kenner van taal en taalverzorging in het Nederlandse taalgebied. Hij schreef talrijke artikelen en boeken voor wetenschappelijk én breed publiek. Van 1977 tot en met 1986 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Onze Taal en legde hij er de basis voor de gewaardeerde positie die het blad nu inneemt. Sinds 2006 is hij voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, die hij hoogstaand wil maken.

Eindhovens Dagblad 29-11-2013Afscheidscollege Jan Renkema online

 


Het afscheidscollege dat taalkundige Jan Renkema, auteur van onder meer de populaire Schrijfwijzer, op 29 november 2013 hield aan de Universiteit van Tilburg, staat nu online op Renkema's website. Hij heeft het de titel Weg van taal gegeven. In dat college gaat Renkema in op een aantal actuele taalkwesties, zoals de tekst van het Koningslied.

VIDEO 55’25”

In het begin is de weergave haperend tot de afscheidnemende prof zelf aan zijn college begint.
Van dan kunt u ongehinderd kijken en luisteren naar zijn uiteenzetting.


Jan Renkema doceerde aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg de volgende cursussen:

Verder verzorgt Jan Renkema ook seminaries over interne en externe communicatie, o.a. aan de Academie voor Wetgeving in Den Haag.

Zie voor een overzicht van onderzoeksplannen het structuurrapport:Promotieonderzoek naar online tekstbegrip


 

Didacticus Nederlands Jeroen Clemens doet promotieonderzoek naar Online Tekstbegrip.Jeroen Clemens schrijft:

“Waarom zoveel energie in aparte, op digitale geletterdheid gerichte vakken stoppen? Probeer die nieuwe vaardigheden in bestaande vakken te integreren. Bij Nederlands zou bijvoorbeeld aandacht moeten komen voor online tekstbegrip. Nu werken we alleen met papieren teksten, terwijl leerlingen een tekst op het web op een heel andere manier lezen. Verder is het zaak, dat docenten bijgespijkerd worden in digitale geletterdheid, daar schort het nu vaak aan. Ik vraag me wel af of daar genoeg draagvlak voor is, want veel van mijn collega’s onderschatten het belang van digitale vaardigheden of weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan.”

Hij heeft voor zijn onderzoek een online vragenlijst gericht naar docenten Nederlands laten circuleren, die ingevuld kon worden tot 8 december 2013. Meer dan 300 collega’s hebben de vragenlijst beantwoord.


Om te communiceren houdt Jeroen Clemens vanaf januari 2013 zijn JEROEN CLEMENS EDUBLOG bij.


Daarin geeft hij een stand van zaken over zijn onderzoek naar online tekstbegrip.
Heel wat informatie rond dat thema kunt u lezen op zijn blog.

Klik even door.De wortels van het Nederlands - Enkele congresindrukken

José Vandekerckhove


 Zaterdag 16 november 2013 vond in het Chassé Theater in Breda het tweejaarlijkse publiekscongres van het Genootschap Onze Taal plaats.

Thema was: ‘De Wortels van het Nederlands’.
Om en bij de 1500 deelnemers meldden zich present voor wat een spetterend congres zou worden. De officiële opening gebeurde door H.K.H. prinses Laurentien, die op een ongedwongen empathische manier het publiek toesprak.
Drs. Hans Beelen (docent Universiteit Oldenburg, Duitsland) had het in een eerste lezing over etymologie. Ik leerde onder andere dat de top 5 van de leveranciers van leenwoorden aan het Nederlands in volgorde uit Frans, Latijn, Duits, Engels en Italiaans bestaat. Uiteraard is dit gegeven dynamisch en rukt het Engels ongemeen hard op. Ook het Arabisch staat aan de deur te kloppen.

De lezing van dr. Frits ‘Maerlant’ van Oostrom (hoogleraar Universiteit Utrecht) droeg als titel ‘Middelnederlands, de musical’. Middelnederlandse literatuur is orale literatuur. Desondanks ‘lezen’ wij Middelnederlands. We ‘luisteren’ niet naar Middelnederlands. Middelnederlands werd nochtans geschreven om gesproken te worden. Met een team medewerkers heeft van Oostrom de app ‘vogala’ ontwikkeld. Die is beschikbaar vanaf begin januari 2014. Zo is luisteren naar gedichten van Hadewych, Jan Moritoen en anderen nog slechts ‘one click away’.**

Alwin Kloekhorst (docent vergelijkende taalwetenschap Universiteit Leiden), volgens presentator Kuitenbrouwer de ‘Indiana Jones van de etymologie’ had het na de pauze op een onderhoudende manier over de reconstructie van de Indo-Europese taalfamilie.

Het slot van het theoretische gedeelte had een meer Hollands accent. Drs. Vivien Waszink (redacteur bij het Algemeen Nederlands Woordenboek) rapporteerde over de bronnen van nieuwe woorden. Bij momenten klonk het mij zeer hiphopperig in de oren. Nu weet ik wat ‘ik heb dead presidents nodig’, ‘ik represent mijn hood’ en ‘hou het straat’ betekenen. Ik leerde ook nieuwe werkwoorden vervoegen en botste zo op de eerder verrassende vorm jij sudokut.

Tussendoor kreeg Paul van Vliet de Groenman-taalprijs die om de twee jaar wordt uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid in Nederland of Vlaanderen die zich onderscheidt door goed en creatief gebruik van de Nederlandse taal. Van Vliet bedankte met een sprankelende miniconference. Ook Kees van Kooten was op zijn best. Met een mengeling van zelfrelativering, sociale bewogenheid en pure taalliefde hield hij moeiteloos de zaal in de ban. Wim Daniëls sloot de dag af met een hilarische column over ‘Hoe het woord ollieklonje mijn leven bepaalde’. Van hem leerde ik dat er weinig verschil bestaat (in de dialectische uitspraak dan) tussen voorhuidvernauwing en voorruitverwarming.

Ik ben met een tevreden gevoel weer huiswaarts gereden. Het format beviel me heel erg. Voor een keer geen groepswerk! Wel gewoon rustig genieten van een spetterende en dynamische opeenvolging van theoretische expertise en taalvirtuoze entertainende bijdrages. Het zapperige format, waarbij niemand langer dan een half uur kreeg, zorgde voor een dynamiek die nooit stokte.

Bovendien werd alles prima aan elkaar gepraat door Jan ‘turbotaal’ Kuitenbrouwer die ook nooit om een taalkundige spitsvondigheid verlegen zit.

Dit congres was piekfijn georganiseerd. Het feit dat iedereen vooraf per brief een plaats werd toegewezen (ik had balkon A2, rij 2, stoel 14 in de ‘nomen est omen’ Jupilerzaal), bleek een zegen. De locatie was dik in orde en bovendien vanuit Vlaanderen kilometermatig goed behapbaar. Zelfs de karnemelk was op het appel. Wat wil een mens nog meer?

 


Van Schools tot Scriptie.
Een colloquium over universitair taalvaardigheidsonderwijs

Dick Smakman


 


1. Het colloquium

Op 8 en 9 juni 2012 organiseerde de Sectie Taalvaardigheid van de Opleiding Engelse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden een colloquium over de rol van het universitair taalvaardigheidsonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Dit colloquium bracht docenten in het universitair talenonderwijs samen, als wel belanghebbenden en belangstellenden, om van gedachten te wisselen over de rol van dit vakgebied binnen de universiteit.
Het colloquium werd gesteund door het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).

Meer dan tien vreemde talen waren vertegenwoordigd. Ongeveer een derde van de presentatoren heeft zijn of haar lezing omgezet in een artikel, en die zijn in deze colloquiumbundel te vinden.

2. Thematiek

De bijdragen van de deelnemers richtten zich op de vraag: “Wat zijn de grenzen van het universitair taalvaardigheidsonderwijs?”. Voorbeelden van specifieke vragen die beantwoord werden waren:
- Is taalvaardigheid een ondersteunend vak of een discipline op zich?
- Moet taalvaardigheidsonderwijs in de latere studiejaren grenzen aan, of gelijk zijn aan, taalkunde?
- Is universitair talenonderwijs intrinsiek anders dan niet-universitair talenonderwijs?
- Zijn er typisch universitaire lesmethoden of onderwijstools voor taalvaardigheid?
- Moet gestimuleerd worden dat taalvaardigheiddocenten onderzoeksinteresses ontwikkelen?
- Dient taalvaardigheidsonderwijs analytisch te zijn of wordt slechts een vaardigheid aangeleerd?
- Hoe staat het met het overleg en de samenwerking met HBO’s, middelbare scholen en met bedrijven en instellingen?
Over deze en soortgelijke onderwerpen werd gepresenteerd, en de presentatoren namen daarbij al dan niet een specifieke vreemde taal of een bepaalde onderwijsinstelling als uitgangspunt.

3. Doelgroep

Het colloquium richtte zich op de volgende groepen:

- Docenten Taalvaardigheid binnen universitaire opleidingen waar vreemde talen worden gedoceerd
- Onderzoekers op het gebied van taalverwerving en didactiek
- Vakdidactici en beleidsmakers op universiteiten
- Studenten, scriptanten en afgestudeerden van opleidingen waar vreemde talen worden gedoceerd
- Docenten en andere medewerkers op universitaire talencentra
- Overige geïnteresseerden

Een brede groep deelnemers meldde zich aan, waaronder betrokkenen bij talen die als schoolvak worden aangeboden (Duits, bijvoorbeeld), zogenaamde‘nultalen’ - die vanaf de basis worden gedoceerd (zoals het geval is voor het Noors) - en niet-westerse talen (zoals het Chinees). Daarnaast leverden onderzoekers een bijdrage in de vorm van relevant onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar het meetbare effect van doceermethodes.
Ook een enkele beleidsmaker was aanwezig om een lezing te geven over de achtergronden van het universitair talenonderwijs. Ten slotte waren studenten aanwezig en enkele daarvan hebben hun scriptie-onderzoek gepresenteerd, om te illustreren wat taalvaardigheid als scriptieonderwerp behelst en wat we van dat soort onderzoek kunnen leren.

De toekomst

De interesse in het colloquium was groot en het colloquium werd als zeer zinvol ervaren. De tweede editie wordt daarom in juni 2014 georganiseerd, wederom in het Lipsiusgebouw in Leiden. Hiermee hoopt de organisatie een trend te zetten waarin genoemd type onderwijs meer aandacht krijgt en docenten Taalvaardigheid op universiteiten onderling meer ideeën zullen uitwisselen.

De presentaties uit dit rapport zijn in het Engels en in het Nederlands.

Content
Van Schools tot Scriptie


............................................................................................................................4
Een colloquium over universitair taalvaardigheidsonderwijs

English as a medium of instruction in a non-English speaking context .........................7

Explicit Intercultural Education in Foreign Language Courses at Introductory Level ......20

A Methodological Challenge
Studying the effects of non-nativeness in a business communication context ...............37

Experimental studies as input for an advanced level bachelor course
Met FAM (Freiburg-Amsterdam-Model) intercultureel leren in een academische context .46
TaalVaardig aan de STart ....................................................................................................................55
Gerichte ondersteuning van academische taalvaardigheid aan de KU Leuven

Taalportaal: een elektronisch platform voor taalvaardigheidstraining op maat ..............69

Technology as a tool towards educational reform .......................................................80

Implementing Communicative Language Teaching in Georgia
Conquering the world with “cutting-edge curricula” .....................................................99

Global Citizens learning East Asian languages
Language proficiency and CEFR ...................................................................................................................112

To measure is to know?
Modern dictionaries in higher language education. .....................................................117

The Dictionary of Contemporary Dutch (ANW) as an example.
The Effects of Teaching Dutch Learners British English Consonants ...............................130

An experimental study
English Academic Writing by Dutch Engineering Students ............................................139

Volledig verslag in pdf-formaat

Doris Lessing overleden - 17 november 2013
 

Ze werd 94 jaar oud. In 2007 toen ze 88 jaar was kreeg ze de Nobelprijs voor literatuur toegekend. De jury van de Nobelprijs voor de Literatuur bracht met haar keuze voor Doris Lessing naar eigen zeggen hulde aan "die heldendichteres van de vrouwelijke ervaring, die met scepsis, vuur en visionaire kracht een verdeelde beschaving onder de microscoop heeft gelegd".


Over de overleden auteur lees je nog veel meer op de pagina Actuele berichten van de NDN – site. Klik hierA LA RECHERCE DU TEMPS PERDU – MARCEL PROUST
 


Precies een eeuw geleden publiceerde in Parijs Uitgeverij Grasset het eerste deel van de monumentale romancyclus van Marcel Proust.

Een dergelijk werk uit de wereldliteratuur kan niet anders dan onze nieuwsgierigheid opwekken. We willen er tenminste het allerbelangrijkste over weten en in onze geest meedragen.

Naar aanleiding van dat gebeuren staat er op de pagina Actuele berichten van de NDN-website daarover een artikel. De documentatie is geput uit Wikipedia.
Neem rustig de tijd en toef even bij dit literair fenomeen.

Klik door
KENNISBASIS ICT 2013 - een bewuste zijsprong

Publicatie
ADEF ICT, Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten


 

In Vlaanderen kennen we aan de universiteiten de initiële lerarenopleidingen die onderwijsbevoegdheid geven in de 2e én 3e cyclus van het secundair onderwijs. Aan de hogescholen behalen kandidaat-leraren een professionele bachelor met bevoegdheid voor de 1e en gedeeltelijk 2e cyclus. In Nederland spreekt men over tweedegraads voor de onderbouw en eerstegraads lerarenopleidingen voor de bovenbouw. Alle lerarenopleidingen richten zich op de vorming van aankomende leerkrachten met een pedagogisch en didactisch gestoffeerd curriculum. Vakdidactiek staat wel centraal. De kennisbasis ICT kan voor alle startbekwame leraren een gedegen ondersteuning bieden voor het realiseren van de vakdoelen in een tijd dat de digitalisering in de scholen en in de klassen een grote impact verwerft bij het realiseren van de leerprocessen.
In dat licht is het voor alle lerarenopleidingen en voor alle leraren in de praktijk van bijzonder belang dat zij hoe langer hoe meer vertrouwd raken met de doelstellingen zoals die in de kennisbasis ICT systematisch worden gepresenteerd.

Uit het voorwoord

"
De lerarenopleidingen richten zich op het opleiden van docenten in de context van
de 21e-eeuwse kennis- en netwerksamenleving en hierbij is het belang van
technologie in het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs evident. ICT is niet
meer weg te denken uit onze samenleving en dus zeker niet meer uit het onderwijs.
Het is de taak van de lerarenopleidingen om studenten op te leiden tot startbekwame
docenten die kunnen omgaan met ICT en deze kunnen inzetten in hun dagelijkse
onderwijspraktijk. De startbekwame docent onderkent dat weloverwogen inzet van
ICT kan leiden tot rendementsverbetering in het leren, lesgeven en organiseren van
onderwijs. Om ICT effectief en doelmatig in te zetten in het leren, lesgeven en
organiseren van onderwijs beschikt de startbekwame docent over voldoende
instrumentele vaardigheden, is hij informatievaardig en beschikt hij over voldoende
mediawijsheid. Vanzelfsprekend bekleedt de startbekwame docent in deze ook een
rolmodel en stimuleert hij de leerlingen om ICT zo in te zetten dat het een positieve
bijdrage heeft op het eigen leren.
"

De kennisbasis ICT 2013 van het ADEF, Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten, staat nu ter beschikking van de Nederlandse en de Vlaamse lerarenopleidingen.

Lees het volledige document in pdf-formaat Kennisbasis ICT 2013Een futuristische klas die spitstechnologie en intensief onderwijs toont

Stichting Lezen lanceert Jeugdliteratuur.org


 

Jeugdliteratuur.org verzamelt alles over jeugdliteratuur: informatie over ruim 2.000 auteurs en illustratoren, dagelijks nieuws uit de kinderboekenwereld, een blog, een overzicht van wat er in Vlaanderen allemaal te doen is rond kinderboeken én 500 makkelijk doorzoekbare lessuggesties. Die suggesties geven leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs alle kansen om in de lessen met boeken aan de slag te gaan. Stichting Lezen zorgde daarbij voor koppelingen met de eindtermen.

Het menu omvat: ...

AUTEURSINFO - NIEUWS - BLOG - LESTIPS - AGENDA

mooi bovenaan op een rijtje.

http://jeugdliteratuur.org/LERARENOPLEIDING IN DE DISCUSSIE
 

I

TOER DOOR VLAANDEREN

Maandag 25 november 2013 had onderwijsminister Pascal Smet in Gent zijn eerste ontmoeting met leerkrachten in zijn toer door Vlaanderen om de hervormingsplannen voor het middelbaar onderwijs te verdedigen. Het blijkt een open gesprek te zijn geweest, waarbij de leerkrachten aan bod konden komen en de minister antwoorden gaf op de vragen van de aanwezige onderwijsmensen.

De lerarenopleidingen in Vlaanderen bleven er niet onbesproken. We kopiëren het laatste gedeelte van het verslag dat journalist Tom Ysebaert publiceerde in De Standaard van woensdag 27 november 2013 (blz. 10).

Onder het tussenkopje ‘Wanhopig’ noteert de journalist het volgende.

‘Ik heb al in alle onderwijsvormen, alle graden gestaan,’ reageerde een leraar. ‘En geloof me, differentiëren moet je leren.’
Het zit te weinig in de lerarenopleiding vervat, beaamde de minister. Hij moest vaststellen dat maar één op de vijf leerkrachten aan nascholing doet. ‘Ik heb elk jaar geld over op dat budget.’ Nascholing moet voor hem een recht en een plicht zijn.

De sterkste noodkreet kwam op het einde. ‘Het zijn wij die het moeten waarmaken. En de leerkrachten in het eerste middelbaar zijn wanhopig’, zei een bezorgde lerares. ‘De leerlingen kunnen geen zin ontleden, hebben geen historisch kader meer. En ook het niveau van de nieuwe leerkrachten laat te wensen over. De jongste weken heeft onze school drie stagiairs moeten doorsturen, omdat ze het vereiste niveau niet haalden.’

Een collega formuleerde het zo: ‘Veel leerkrachten voelen zich eenzaam, ongemakkelijk. Wij moeten het allemaal maar bolwerken.’

‘U zegt dat het basisonderwijs zijn werk niet doet’, antwoordde Smet. ‘We hebben maatregelen genomen over het getuigschrift’.

Of het niveau van de leerkrachten daalt? De minister dacht van wel. ‘Dat is een maatschappelijke kwestie. Voor de democratisering van het onderwijs was de normaalschool de universiteit voor de gewone man. Nu gaan die studenten naar de universiteit en is onderwijs maar tweede keus. We moeten ook daar hervormen. We gaan de beroepscompetenties van de leerkracht vastleggen.’

Significant, niet? En welk verhaal hebben de lerarenopleiders daarbij?

II

HET NIVEAU VAN DE LERARENOPLEIDINGEN

In de media verschijnen berichten over het niveau van de Vlaamse leerkrachten. Dat niveau wordt dan meteen vaak gekoppeld aan de lerarenopleidingen in Vlaanderen. Merkwaardig dat rapporten over die thematiek elkaar lijnrecht kunnen tegenspreken.

Een rapport van de UGent en de VUB noemde begin oktober de lerarenopleidingen “ondermaats en zorgwekkend”. Recente cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stellen dat in vergelijking met hun collega’s uit de hele wereld de Vlaamse leerkrachten op de derde plaats staan. Alleen Japan en Finland doen het nog beter. Die statistieken berusten op de ‘gecijferdheid’, dat is het wiskundeniveau van onze leerkrachten. Dirk Van Damme, hoofd van het Centrum van Onderwijsonderzoek bij de OESO stelt dat onze leerkrachten ook goed scoren voor geletterdheid. Hij beweert dan ook ‘Over het absolute niveau van de Vlaamse leerkrachten moeten we ons nog geen zorgen maken. Ze kennen hun vak vrij goed.’

Toch meent hij dat Vlaanderen redenen heeft om bezorgd te zijn. Volgens hem scoren de opleidingen vooral slecht op pedagogie en dat is niet te vinden in de OESO-cijfers. Verder moet men werken aan het maatschappelijk aanzien. In eigen land worden de leerkrachten niet getaxeerd als de besten van de klas. Ze scoren hier nog lager dan het gemiddelde van de hoog opgeleiden. De intelligentste studenten kiezen zelden nog het beroep van leraar en dat betekent een probleem op langere termijn. ‘Als de maatschappelijke waardering daalt, daalt het aantal leerkrachten. En om dat tekort op te vangen, haalt men het niveau van de opleidingen omlaag. Zo komt Vlaanderen in een negatieve spiraal’, stelt Van Damme.

In andere Europese landen trof men daartegen al maatregelen. In Finland genieten leraren hetzelfde aanzien als ingenieurs. Ze moeten voor alle niveaus van het onderwijs ook een universitair curriculum doorlopen als voorbereiding op de uitoefening van hun beroep. Daar is nu een overaanbod. In Engeland bestaat al geruime tijd een selectieproef. Die zorgde voor een toevloed van studenten in de lerarenopleidingen. Volgens Van Damme is de Vlaamse regering beducht om die proef in te voeren uit angst dat er dan minder kandidaten zullen komen. ‘Maar de praktijk in andere landen wijst uit dat het anders loopt: hoe selectiever een opleiding, hoe aantrekkelijker ze is. En hoe beter de toekomstige leerkrachten zijn.’

(Gegevens gebaseerd op een artikel van Bert Heyvaert in De Standaard van dinsdag 26 november 2013 ‘Vlaamse leerkrachten toch bij beste van de klas’ (blz. 14))


III

BEGELEIDING BEGINNENDE LERAREN

Een ander probleem is de uitstroom van beginnende leerkrachten. Die is voor het S.O. in Vlaanderen zowat 1 op 4 binnen de vijf jaar na het beginnen lesgeven. Klasse geeft met zijn actie en zijn website PAS VOOR DE KLAS – STARTEN DOE JE NIET ALLEEN ruime ondersteuning van beginnende leraren. Zowel het opleidingsinstituut als de school zelf kunnen zorgen voor een optimalisering van de begeleiding in die initiële fase van de functionering als leraar.

http://www.klasse.be/leraren/pasvoordeklas/

MEER ZICHT OP TAALNIVEAUS – NIEUWE WEBSITE
 

De nieuwe website www.erknederlands.org verduidelijkt de taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) voor het Nederlands aan anderstaligen. Het is een databank met geijkte voorbeeldprestaties en -taken voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Voor alle vaardigheden zijn op de niveaus A1, A2, B1, B2 en C1 voorbeelden opgenomen. De door ERK-specialisten beoordeelde voorbeelden zijn afkomstig uit het NT2-onderwijs in Vlaanderen en Nederland en uit het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT).
In: Levende Talen Magazine. jaargang 100, nummer 7 – blz. 47-48.MONITOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

IN NEDERLAND
 

Deze brochure gaat niet over het meten van leesvaardigheid, maar over het meten van het lezen dat kinderen voor hun plezier doen, op school en thuis. Lezen voor je plezier is belangrijk, want wie veel leest, is beter in taal, zo laat onderzoek keer op keer zien. Dat maakt vrij lezen en vrijetijdslezen belangrijke onderwerpen voor beleid op scholen en in bibliotheken.

De Monitor de Bibliotheek op school meet jaarlijks het leesgedrag van leerlingen, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten en het leesbevorderingsbeleid van scholen. Bibliotheken en basisscholen gebruiken deze informatie om hun samenwerking steeds effectiever te maken.

Deze brochure laat het landelijke beeld zien dat naar voren komt uit de monitor. Het blijkt dat veel kinderen veel plezier beleven aan lezen. Er blijkt echter ook nog werk aan de winkel te zijn, want in de hogere groepen wordt steeds minder gelezen, vooral door jongens. Zowel leerkrachten als ouders laten kansen liggen om hier iets aan te doen. De monitor biedt een basis om dit in de samenwerking tussen school en bibliotheek doelgericht aan te pakken.

Naar MONITOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Nt2-nieuws
 
- Nt2-trefdagen in Vlaanderen met lezingen, demonstraties, workshops, masterclasses: vr. 28-2 Brussel, vr. 14-3 Mechelen, vr. 21-3 Brugge, vr. 28-3 Hasselt, vr. 9-5 Gent, vr. 21-5 Antwerpen, vr. 17-10 Leuven.
Info: http://trefdagen.stuurgroepvo.be/

- BVNT2-conferentie 23-24 mei 2014 Conferentiecentrum Bovendonk Hoeven – rond tweedetaalverwerving, tweedetaalonderwijs, taalontwikkeling, taalondersteuning en taalbeleid
Vermeld op: http://www.nut-talen.eu/kalender/index.html

- Website Nederlands voor anderstaligen met lesmateriaal rond cultuur, grammatica, lezen, literatuur, luisteren, schrijven, uitspraak en woordenschat. Het materiaal kan kosteloos worden gebruikt. Ook beschikbaar in volledige lespakketten.
Info: https://neva.ned.univie.ac.at/

De recente berichten op de Facebookblog van het NDN

De onderwijskundige actualiteit Nederlands in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur... 


We blijven  de aandacht vestigen  op het pakket interessante artikels op de Facebookblog van het NDN. Het gaat om de 44 nieuwe berichten vanaf 30 november 2013. Het oudste bericht staat eerst, het jongste laatst.

Klik op het Facebookicoontje of log in met je Facebookaccount. Geef Netwerk Didactiek Nederlands in op het invulvak bovenaan. Open dan in de rechter kolom de 'Volledige lijst'.


- PEILINGRESULTATEN OVER INFORMATIEVERWERVING EN –VERWERKING IN HET BASISONDERWIJS (30-11)

- Mededeling AKOV (30-11)
MEER ZICHT OP TAALNIVEAUS - Samenvatting

De nieuwe website www.erknederlands.org verduidelijkt de taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK) voor het Nederlands aan anderstaligen.


- MONITOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL (1-12) - IN NEDERLAND

Deze brochure gaat niet over het meten van leesvaardigheid, maar over het meten van het lezen dat kinderen voor hun plezier doen, op school en thuis.

- TAALTIP: notie/notitie/nota van iets nemen  (2-12)

- “WIJ ZIJN ONZE TAAL” – OVER DE MEERVOUDIGE BETEKENIS VAN ZINNEN (6-12)
“Een zin is net een sinterklaassurprise”, zegt Van Oostendorp enthousiast.

- DELPHER HELPT DELVEN IN HISTORIE (6-12)
Zoeksysteem voor wetenschappers en journalisten, genealogen en studenten (KB Nl.)

- TAAL EN RUIMTE: NIEUW HANDBOEK ROND TAALVARIATIE (6-12)
Language and Space: Dutch
An International Handbook of Linguistic Variation

- JEAN WEISGERBER, LITERATUURHISTORICUS MODERNE LITERATUUR AAN DE VUB EN ULB OVERLEDEN (10 en 27-12)

- WAT IS VAAGTAAL? (11-12)
Vaagtaal is het gebruik van woorden en uitdrukkingen die onduidelijk, dubbelzinnig, misleidend, overbodig of storend zijn.

- I + I = ZELDEN 2 RAPPORT (11-12)
over grensverkeer in de Vlaams-Nederlandse literaire boekenmarkt

- STUDIENAMIDDAG LANCERING ROUTEPLANNER VOOR 21E-EEUWS COMMUNICEREN – HASSELT 10 JANUARI 2014 (14-12)

- WANNEER HEBBEN NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN DUURZAME EFFECTEN? (14-12)
verwijzing naar de blog van Kris Van den Branden: duurzaamonderwijs.com

- DE STATUS VAN STANDAARDNEDERLANDS TEGENOVER TUSSENTAAL (14-12)

Een recensie in Neerlandia nr 4 | 2013 van het boek “De manke usurpator – Over Verkavelingsvlaams” door em. prof. Ludo Beheydt was aanleiding tot een gedachtewisseling waarbij betrokken waren twee van de auteurs van het boek Kevin Absillis en Jürgen Jaspers, maar ook bestuursleden van het Netwerk Didactiek Nederlands en… Ludo Beheydt zelf.

- DE TIEN BESTE ROMANS IN 2013 (16-12)

- NIEDERLÄNDISCHE SPRACHWISSENSCHAFT (16-12)
Ute K. Boonen en Ingeborg Harmes. Niederländische Sprachwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen: Narr Verlag, 2013.

Marc van Oostendorp wijdt er een recensie aan in Neder-L ...

- GRATIS CURSUS ACADEMISCH NEDERLANDS AAN DE KU LEUVEN (20-12)
De cursus Academisch Nederlands vindt plaats van 8 tot 12 en van 15 tot 19 september 2014

Vermelding van: Net verschenen:
Van Houtven, T. & E. Peters (2013). Schrijfvaardig in het hoger onderwijs. Praktische handleiding voor krachtig Schrijfvaardigheidsonderwijs in de instroomfase. Leuven: Acco.

- NEDERLANDS/VLAAMSE KENNISKRING TAALBELEID HOGER ONDERWIJS (20-12)
Deze kenniskring is in oprichting. Een eerste vergadering vond plaats in Den Haag op 30 oktober 2013.

Uitwisseling en kennisdeling en bijdragen aan kennisvorming behoort tot de doelen van de kring. De ambitie is om onderwijspraktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen vanuit en door bijvoorbeeld toegepast onderzoek.

- DE TAALSTAAT, NIEUW RADIOPROGRAMMA OVER TAAL OP RADIO 1 NEDERLAND (20-12)
In het nieuwe programma 'De Taalstaat' is volgens de muziek- en nieuwszender Radio 1 veel aandacht voor taalnieuws en actuele ontwikkelingen rond taal en de trends en veranderingen worden besproken.

Het wordt elke zaterdag uitgezonden tussen 11 en 13 uur op de Nederlandse radio 1.

- JAAROVERZICHT IN NEOLOGISMEN (20-12)

In januari werd Twitter gedomineerd door Trixit. In mei lag de shisha-pen onder vuur en hittestress volgde in de zomermaanden. In oktober moesten we oppassen voor socialbesitas en in december stak gezelligheidsracisme de kop op. Zoveel gebeurtenissen, zoveel nieuwe woorden. Aan de hand van deze neologismen kijken we terug op 2013.

- ACHMATOVA (22-12)

Ik had me nog nooit in Achmatova's leven verdiept maar dat wordt hoog tijd. Daar ben ik inmiddels achter. Op de website van PEN staat een helder artikel over haar.

- VIJFDE GROOT NATIONAAL ONDERZOEK – WOORDENTEST (22-12)

Bij de woordentest, onder leiding van de Gentse taalpsycholoog Marc Brysbaert, konden deelnemers online van honderd woorden beoordelen of een woord wel of niet bestond.

- HET GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE TAAL (22-12)

- GEDICHTENDAG 2014 OP DONDERDAG 30 JANUARI (23-12)
Poëzieweek van 30 januari tot 5 februari 2014

- DRIE WEBLOGS OVER TAAL (23-12)
Weblogs over taal hebben de neiging te komen en te gaan.
Hier zijn er drie die we in 2013 vaak lazen en waarvan we hopen dat ze in 2014 blijven.

- POLARE BOEKEN VAN HET JAAR 2013 (26-12)

Polare jeugdboek van het jaar 2013: Het raadsel van alles wat leeft.
Het beste jeugdboek van 2013 was volgens de Polare boekverkopers ‘Het raadsel van alles wat leeft’ van Jan-Paul Schutten.

- DE BELANGRIJKSTE LITERATUURPRIJZEN IN 2013  (26-12)

Ze staan met de cover op een rij.
Zeker de moeite waard om het even te bekijken.

- NEDERLANDS VANZELF SPREKEND (27-12)

OPROEP - PETITIE
L e e s  en  o n d e r t e k e n

- DUITSE SCHRIJFSTER HELGA M. NOVAK 78 OVERLEDEN (30-12)

Ze leidde een heel bijzonder leven.

‘Nu is Helga M. Novak, die van zichzelf eens zei dat ze altijd op de plek stond waar de lawines neerdonderen, op kerstavond, 78 jaar, in het aan het Kalkmeer gelegen dorpje Rüdersdorf gestorven. Behalve talrijke dichtbundels en 'Im Schwanenhals' publiceerde ze ook de twee autobiografische bundels 'Die Eisheiligen' (1979) en 'Vogel federlos' (1982).’

- DE MAN DIE (BIJNA) ALLE SPELFOUTEN UIT DE ARTIKELS IN HET NRC.NL SIGNALEERT (3-1)

Wil Rikmanspoel - Peter Zantingh interviewt hem in die krant...

- HEBT U DE APPS VAN DE BIBLIOTHEEK AL ONTDEKT? (3-1)
Er zijn gratis e-boeken in allerlei genres en (vooralsnog) gratis luisterboeken te downloaden. Pilot: Luisteren voor de lijst

- SCHRIJVER HERMAN PIETER DE BOER OVERLEDEN (3-1)
‘Ik ben geen groot, zwaarwichtig en filosofisch schrijver. Mijn werk zal niet eeuwig meegaan. Als ik dood ben, zal ik hooguit nog tien jaar bekend zijn, en dan ebt het weg. Zo gaat dat; wie leest nu nog Vestdijk?’

- BIJSTELLING VAN LERARENOPLEIDINGEN MOET FUNCTIONEREN VAN LERAREN IN DEZE TIJD VERBETEREN (4-1)

‘Het onderwijs in Vlaanderen is niet klaar voor de 21ste eeuw.’ Dat zegt Oeso-onderwijsexpert Dirk Van Damme in een interview met het tijdschrift Klasse. Van Damme dringt aan op een andere aanpak van het lerarenberoep.

Relevante excerpten uit het interview:...

- BOEKPROMOTIE ROND ROALD DAHL (4-1)
Toegevoegd door Anke Audoor op 26.12.2013
In dit document van 23 bladzijden vind je vijf boekenknabbels die je kan gebruiken bij een les boekpromotie rond Roald Dahl....

- ROUGESANG BY DOOD VAN MANDELA - ANTJIE KROG (4-1)

Saterdag 07 Desember 2013

ondergronds het ’n rif geskuif...

Het volledige gedicht in het Afrikaans staat op de pagina Actuele berichten van de NDN-site
http://users.telenet.be/ndn//actua.html#ROUGESANGMANDELA

- ANTJIE KROG OVER POËZIE (5-1)

‘Waar ik jou word’ (van Antjie Krog) is een tweetalig juweel (Nederlands-Afrikaans). De vertaling van Robert Dorsman en Jan van der Haar is nauwgezet en voor het juiste begrip onmisbaar, maar de poëtische kracht spreekt uit het Afrikaans op de rechterpagina’s. Wie die hardop op de tong savoureert, ervaart het adagium dat Antjie Krog in 2004 tot uitdrukking bracht in de inleiding van de bloemlezing ‘Wat de sterren zeggen’. „Je schrijft gedichten met je tong”, meldde ze daar. „Je schrijft op wat je hoort. Zoals andere mensen muziek horen als ze noten lezen, zo hoort de dichter het geluid van een gedicht. Daarom houd je van poëzie, omdat je houdt van het geluid van medeklinkers, omdat klinkers je vertederen, omdat je tweeklanken voelt kloppen in je borst. Klank is de oerwortel van poëzie.”

-
PAS VOOR DE KLAS – STARTEN DOE JE NIET ALLEEN (6-1)

ALLES WAT KLASSE (voor leraren) DOET VIND JE SAMENGEBRACHT OP DEZE PAGINA

- TAAL: NOODZAKELIJKE, MAAR NIET ENIGE VOORWAARDE TOT STUDIESUCCES (7-1)
L. De Wachter, J. Heeren, S. Marx & S. Huyghe – Samenvatting van hun artikel in LTT.

- IEDERE LES EEN NEDERLANDSE TAALLES? TAAL- EN VAKONDERRICHT IN HET BEROEPSONDERWIJS (7-1)

E. Elbers - Samenvatting van Elbers’ artikel in LTT.

- SCHRIJFVAARDIGHEID: BETER BEOORDELEN IN MINDER TIJD (7-1)

R. Leverink - Samenvatting van Leverinks artikel in LTT

- STUDIEDAG OVER SPELLING, GRAMMATICA EN TAALBESCHOUWING (APS) (7-1)

Titel van de studiedag: ‘Taalverzorging en taalbeschouwing’
Aristo Utrecht op dinsdag 21 januari 2014 – 9.30 u. tot 16 u.

- VOGALA IN DE LUCHT (8-1)

APP IS AF. In november kondigde Frits Van Oostrom op het congres van Onze Taal de gratis iPad-app Vogala aan. Via deze app kunt u bekende middeleeuwse Nederlandse teksten beluisteren. De tekst is in twee kolommen weergegeven: links de oorspronkelijke versie, rechts de vertaling in hedendaags Nederlands. Dat maakt het erg gemakkelijk om de teksten te begrijpen. Vogala bevat nu meer dan dertig voorgelezen teksten, onder meer 'Hebban olla vogala nestas hagunn...

- WANT OPVALLENDE TAALEVOLUTIE (8-1)

dinsdag 07 januari 2014

Over een recent taalbouwsel met ‘want’ in het Nederlands en ‘because’ in het Engels (because science)

- INFORMATIEBROCHURE 2014 - HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN (8-1)

De brochure bevat informatie over de organisatie van het hoger onderwijs (soorten instellingen en opleidingen, toelatingsvoorwaarden, leerkrediet, …) en over studeren in het buitenland of studeren met een functiebeperking. Verder worden ook een aantal veelgebruikte woorden uit het hoger onderwijs verklaard.

- STATENVERTALING VAN 1657 DOOR VRIJWILLIGERS GEDIGITALISEERD (8-1)


 

   
   
   
Omhoog ^
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
  • José Vandekerchove, voorzitter
  • Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter
  • Carl Brüsewitz, secretaris
  • Nora Bogaert , bestuurslid
  • Jan Lecocq , bestuurslid
  • André Mottart, bestuurslid
  • Jan Uyttendaele, bestuurslid

  • Hugo de Jonghe, erevoorzitter
  • Frans Daems, erebestuurslid

Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk -

Wie nu lid wordt is dat voor het hele jaar 2014.

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be
 
Afmelding
Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar info@netdidned.be