Contact: info@netdidned.be
Correspondentieadres: Netwerk Didactiek Nederlands (NDN): Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
Verantwoordelijke uitgever: G. Duchâteau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
25-5, juli-augustus-september 2013
In deze nieuwsbrief:

NDN-Facebookpagina
Intro
Veertien variaties op "Het veld" H. Bonset
Spellingonderwijs, andere aanpak? J. Uyttendaele
Sprekend leren J. T'SAs
Doctoraat Jordi Casteleyn
Miel Cools overleden
Rubrics beoordelingsinstrument voor vaardigheden
Luistertaal
Internationale vereniging Neerlandistiek
Groene Boekje 2015
P.C. Paardekoper is er niet meer
G.Walschap. Een biografie - J. Borré
Masterplan hervorming secundair onderwijs
Literaire prijswinnaars
Recent op de NDN-Facebookblog
 
 
Beschikbaar in ons NDN-archief:
 
NDN-Nieuws 25-4
 
NDN-Nieuws 25-3
 
NDN-Nieuws 25-2
 
NDN-Nieuws 25-1
 
NDN-Nieuws 24-4
 
NDN-Nieuws 24-3
 
NDN-Nieuws 24-2
 
NDN-Nieuws 24-1
 
NDN-Nieuws 23-4
 
NDN-Nieuws 23-3
 
NDN-Nieuws 23-2
 
NDN-Nieuws 23-1
 
NDN-Nieuws 22-4
 
NDN-Nieuws 22-3
 
NDN-Nieuws 22-2
 
NDN-Nieuws 21-3
 
NDN-Nieuws 21-2
 
NDN-Nieuws 21-1
 
 
 
Intro
 

L.S.

Edito


In de vorige editie kondigden wij aan dat het de laatste zou zijn van dit werkjaar 2012-2013. En hieronder wacht NDN-Nieuwsbrief 25-5, een vijfde aflevering, op lectuur van zijn lezers. Wel, de actualiteit eist haar rechten op en de hoeveelheid onderwerpen werd geleidelijk zo groot, dat we ons de ruimte voorbehouden u vlak bij het einde van de examens en het begin van de zomervakantie dit bijkomend pakketje informatie aan te bieden. En deze keer is het wel degelijk de laatste aflevering van jaargang 25. Er zit wel weer wat verscheidenheid in de thema's: didactische onderwerpen, belangwekkende publicaties en divers nieuws o.m. over de belangrijke boekenprijzen op het einde van deze pagina zoeken hun weg naar belangstellende lezers.

Wij komen bij leven en welzijn weer aankloppen bij u als we de zomer en de vakantie achter de rug hebben begin oktober. Intussen wensen wij u allen vanuit het bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands voldoening over de resultaten van het voorbije academiejaar, een vreugdevolle en fijne zomervakantie en een prettig vooruitzicht op nieuwe arbeidsvreugde voor het nieuwe academiejaar 2013-2014.

Van harte


mede namens de NDN-bestuursleden


Ghislain Duchâteau, voorzitter en redacteur


 

Veertien Variaties op "Het veld" - Helge Bonset

HELGE BONSET KEERT TERUG NAAR DE FICTIE
 

In het hele Nederlandse taalgebied is bij de didactici Nederlands Helge Bonset bekend om zijn grote competentie in ons vakgebied. Nu verrast hij ons met zijn publicatie van “Veertien Variaties op ‘Het veld’. Een onvoltooid verhaal van Hella Haasse vult hij aan met niet minder dan die 14 verschillende variaties.

Samenvatting


Een man, een vrouw, een braakliggend veld voor hun flatgebouw. Iedere dag kijkt de man voor het raam hoe zijn vrouw over het veld aan komt lopen met haar boodschappen. Totdat ze thuiskomt zonder dat hij haar gezien heeft. Welke weg kwam ze? Die vraag maakt hem onrustig. Zo begint Het veld, een onvoltooid verhaal van wijlen Hella Haasse. Helge Bonset voltooide het verhaal op veertien verschillende manieren. Hij wisselt van tijd, ruimte en perspectief en introduceert nieuwe personages. Ook zijn taal wisselt, van staccato tot gedragen. Maar wat alle verhalen gemeen hebben, is hun spanning en hun geheimzinnige ondertoon.


Over de auteur

"Geschreven heb ik mijn hele leven. Ik publiceerde verhalen en columns in Een Tien voor de Tieners, het Utrechts studentenblad Trophonios, het Leids universiteitsblad Mare en het tijdschrift Levende Talen. Ook gaf ik studenten Nederlands les in creatief schrijven. Daarnaast schreef ik als "krities leraar" 'Nooit met je rug naar de klas!' (1969) en publiceerde ik over de didactiek van het schoolvak Nederlands. Met Veertien Variaties... keer ik terug naar het terrein van de fictie."

Op de pagina Actuele berichten op de NDN-website vindt u ook alle praktische gegevens erover.Spellingonderwijs: Tijd voor een andere aanpak?
Artikel in 'Leerrijk' van Jan Uyttendaele

Jan Uyttendaele, SLO Nederlands, KU Leuven

jan.uyttendaele@arts.kuleuven.be


 

De auteur heeft dit artikel gepubliceerd op de website 'Leerrijk'. Hij wenst dat wij het ook via NDN toegankelijk maken.

Samenvatting

In de nieuwe leerplannen Nederlands van het VVKSO staat te lezen: ‘Goed spellingonderwijs is alleen maar mogelijk als je op de hoogte bent van de beginsituatie van de leerlingen en van de gebruikte strategieën (en stappenplannen) in het basisonderwijs.’ In het basisonderwijs probeert men zoveel mogelijk rekening te houden met de resultaten van het onderzoek naar de strategieën die de speller hanteert bij het spellen en het leren spellen. Maar in het secundair onderwijs is dit inzicht in de meest gebruikte spellingstrategieën en de consequenties daarvan voor de praktijk van het spellingonderwijs nog niet overal doorgedrongen. In dit artikel doen we een aantal voorstellen voor de concrete lespraktijk, die rekening houden met de nieuwe eindtermen en de nieuwe leerplannen Nederlands.

Inhoud

1 Inleiding

2 Spellingstrategieën
2.1 Directe spellingstrategie
2.2 Indirecte spellingstrategie
3 Vuistregels voor het spellingonderwijs
Vuistregel 1. Wees voorzichtig met de regels uit de leidraad van Het Groene Boekje.
Vuistregel 2.
Wees spaarzaam met spellingregels.
Vuistregel 3. Vermijd uitzonderingsregels.
Vuistregel 4. Vermijd onduidelijke of inconsistente regels.
Vuistregel 5. Formuleer de regels zo eenvoudig en ondubbelzinnig mogelijk.
Vuistregel 6. Kom tegemoet aan de concrete behoeften van de leerlingen.
Vuistregel 7. Leer de leerlingen spellen met gebruikmaking van hulpmiddelen.
Vuistregel 8. Werk aan een gezonde spellingattitude.
Vuistregel 9. Vermijd het invullen van letters in oefeningen.
Vuistregel 10. Breng de leerlingen niet in verwarring.
Vuistregel 11. Zorg voor de individuele remediëring van de leerlingen.
Vuistregel 12. Integreer het spellingonderwijs in het schrijfonderwijs.

4 Conclusies

5 Bibliografie

Bijlage: lesideeën
1 Lesbegin
2 Lesmidden
3 Leseinde

Lees het hele artikel

Zie ook de pagina Publicaties van de NDN-website


Sprekend leren. Wanneer groepswerk écht rendeert in het lager onderwijs -
Jan T'Sas (juni 2013)

 


Dit is de titel van het boek dat Jan T’Sas bij Die Keure publiceert.
Hij stuurt ons de volgende informatie toe over zijn publicatie.
Vorige week is een boek verschenen waar ik met veel plezier aan gewerkt heb. Het gaat over groepswerk en spitst zich toe op een tot nu toe zwaar onderbelicht aspect daarvan, namelijk sprekend leren. Daar is vooral in Engeland al heel wat onderzoek naar gevoerd en daar haal ik ook de mosterd. Na een aantal erg positieve reacties op nascholingen die ik hierover gaf bij CNO en in scholen, is het uiteindelijk tot een publicatie gekomen. Meer dan waarschijnlijk ga ik er op mijn beurt evidence-based onderzoek naar doen, maar het boek ligt er alvast. Doelgroep zijn leraren(opleiders) lager onderwijs en pedagogisch begeleiders, al is veel van het gedachtegoed transferabel naar alle onderwijsniveaus.

Kort gezegd zoemt ‘Sprekend leren. Wanneer groepswerk écht rendeert in het lager onderwijs’ in op de gekende aspecten van groepswerk: opdrachten, organisatie, structuur, evaluatie. Een apart hoofdstuk is gewijd aan sprekend leren en daar zit ook concreet lesmateriaal bij.

Ik stuur je als bijlage meer informatie:  een korte tekst ‘waarom schreef je dit boek’…

Alvast bedankt voor je interesse. …

Groeten

Jan T’Sas

Waarom en hoe en een paar reacties vindt u op de pagina Publicaties van de NDN-website.

Het boek kost 27,50 euro en kan worden besteld bij uitgeverij die Keure, via website www.educatief.diekeure.be of www.leesleerleef.diekeure.be, telefonisch 050 47 12 62 of via mail educatieve.uitgaven@diekeure.be. Het boek is ook verkrijgbaar via elke boekhandel.Jordi Casteleyn doctoreerde aan de Universiteit GentDonderdag 6 juni 2013 woonden we de openbare doctoraatsverdediging bij van Jordi Casteleyn in het bekende Pand van de Gentse universiteit. ‘New Media and the Rhetoric of Presentations – Explorations In Education’ is de titel  van zijn proefschrift in het Engels. De verdediging gebeurde in het Nederlands en leidde tot de toekenning aan Jordi Casteleyn van de academische graad van Doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Prof. dr. André Mottart was zijn promotor.

Een kort verslag vindt u op de pagina Actuele berichten van de NDN-website

De Nederlandse titel van zijn dissertatie is 'Nieuwe media en de retoriek van het presenteren - Verkenningen in het onderwijs'

'Presentaties zijn een belangrijk communicatiemiddel in het onderwijs, en de aandacht voor presenteren kan ingebed worden in een lange retorische traditie. De nieuwe media hebben de manier waarop mensen elkaar overtuigen echter ingrijpend veranderd. Recent onderzoek duidt bijvoorbeeld op de sterke invloed van software als PowerPoint op presentaties (o.a. Tufte, 2003; Farkas, 2009). Terwijl de traditionele media de communicatieve component zoveel mogelijk probeerden te vermijden ('looking through the language'), trekken deze nieuwe media de aandacht opnieuw naar zichzelf ('looking at the language') (Lanham, 1993, 2006). Bij presentaties betekent dit dat de visuele ondersteuning een voorbeeld van visuele retoriek geworden is dat de nodige interesse opwekt (Cyphert, 2007). Bovendien heeft het intens gebruik van deze nieuwe media ook een effect op de onderliggende hard- en software, zodat nieuwe media en presentaties uiteindelijk elkaar beïnvloeden (Manovich, 2001). Deze nieuwe situatie impliceert dat het traditionele communicatiemodel van Shannon (1948) waarin communicatie als transmissie gepresenteerd wordt, geproblematiseerd wordt. We introduceren daarom 'new rhetorics' (o.a. Booth, 2004; Foss 2004) als alternatief om de wisselwerking tussen nieuwe media en presentaties te analyseren. Recente publicaties (o.a. Rutten, 2010) wezen al op de mogelijke validiteit van deze concepten voor zo'n studie binnen onderwijskundig onderzoek.' (J.C.)


Op de site ‘mensenkennis.be’ publiceert Jordi Casteleyn de tekst “Prezi of PowerPoint: van welke presentatie leert een publiek het meest? Daarin vinden we de grote lijnen terug van enkele essentialia uit zijn thesis omtrent de effectiviteit van presenteren. Wellicht is het nuttig hierbij te vermelden dat we de principes voor goede informatieoverdracht van Richard Mayer uit zijn publicatie Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) kort opgesomd terugvinden in de tekst van de gepromoveerde. Zowel voor Powerpoint als voor Prezi zijn die zo van toepassing:

- Tekst en beeld zijn beter dan tekst alleen.
- Tekst en beeld worden beter tegelijk dan na elkaar gepresenteerd.
- Tekst staat best zo dicht mogelijk bij het bijbehorende beeld.
- Overbodige informatie die de boodschap vertroebelt, wordt best verwijderd. Bijvoorbeeld, extra geluid. Beperk dus wat je aan een publiek toont.
- Informatie wordt beter mondeling dan via tekst gecommuniceerd.
- De combinatie animatie en audio werkt beter dan de combinatie animatie en tekst.

Jordi Casteleyn is praktijkassistent bij de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.
Ook is hij docent Bedrijfscommunicatie in de Arteveldehogeschool Gent.

Ook langs deze weg wensen we dr. Jordi Casteleyn proficiat met zijn doctoraat en een flink succes in zijn academische carrière.


 


Miel Cools, de Vlaamse troubadour, overleden


 

De Vlaamse muzikale kleinkunstenaar Miel Cools is begin juni overleden in zijn woonplaats Hasselt. Hij werd 78 jaar. Bij het grote publiek is deze Vlaamse troubadour vooral bekend voor zijn hits Houden van, Boer Bavo en De troubadours.

Miel Cools lag niet enkel aan de oorsprong van een rijk uitgegroeide kleinkunst in Vlaanderen. Hij had daarbij een heel mooie stem. Maar Miel Cools hanteerde in zijn liedjes ook een prachtig Nederlands, dat als model kan dienen voor wie dat mooie Nederlands ook wil hanteren.

Uitvaartliturgie Miel Cools: afscheidsrede door Louis Verbeeck

... "Van liefde wil ik altijd zingen!"
Laat ons vandaag over de liefde spreken, en over de liefde, die vriendschep heet.
Want Miel Cools was een man om van te houden: een beminnelijk man,
een minnezanger, een minstreel.
Een man met een droom.

Zo begint Louis Verbeeck, zijn trouwe kameraad, zijn afscheidsrede voor Miel Cools in de Sint-Quitinuskathedraal in Hasselt op zaterdag 8 juni 2013.

Hij voegt er nog vele strofen aan toe…

Hoe Miel Cools geëerd werd in de media, kunt u uitvoerig lezen op deze pagina van het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV)Rubrics als beoordelingsinstrument voor vaardigheden


 


Het pdf-document verscheen in de vmbo-reeks in 2006.

Naast de inleiding die algemeen handelt over competentie-ontwikkeling in het onderwijs bevat deze publicatie drie hoofdstukken:
1. Rubrics als instrument
2. Rubrics en vaardigheden
3. Rubrics op school.
De publicatie omvat 47 bladzijden.

Bij competentie-onderwijs spelen naast kennis vaardigheden en houding een belangrijke rol.
SLO hanteert als definitie van competentiegericht onderwijs in het vmbo: het vermogen van iemand om adequaat gedrag te vertonen in bepaalde situaties. Dat wil zeggen dat een leerling competent is als hij in een gegeven situatie handelingen inzet die passen bij die specifieke situatie, en als hij er blijk van geeft dat in vergelijkbare situaties ook te kunnen.

Om te toetsen of te beoordelen stelt SLO rubrics (rubriceringen) voor. Die zijn in de eerste plaats uitgewerkt voor de algemene vaardigheden samenwerken, communiceren, plannen en organiseren, informatie verwerven en verwerken en presenteren.

http://www.slo.nl/downloads/rubricsals.pdf/Luistertaal - Interculturele communicatie


 

Lingua receptiva heet het met een mooi woord: communicatie tussen personen die elkaars taal niet spreken, maar er genoeg van kennen om elkaar tóch te kunnen verstaan. In het Nederlands wordt dit begrip vertaald als ‘luistertaal’. Er zijn veel situaties waarin het gebruik van luistertaal denkbaar is. Dat gaat van onderlinge gesprekjes binnen meertalige gezinnen tot besluitvorming op internationaal topniveau.


“De naam luistertaal bestaat pas een jaar, maar het verschijnsel van deze meertaligheid is al zo oud als de mens”, verklaart dr. Jan ten Thije, universitair docent interculturele communicatie aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft samen met zijn studenten het verschijnsel al geruime tijd bestudeerd. Een uitvloeisel is een artikel in Taalschrift (6-8-2012) over het fenomeen "Gebruik luistertaal en mensen begrijpen je"

 

In het elektronisch tijdschrift 'De Taalsector' spreekt men in een artikel uit 2005 van intercomprehensie:
" Intercomprehensie: een utopie?"

Op 11 juni 2013 publiceert Mathilde Janssen op de website van 'Kennislink.nl' het artikel "Luistertaal biedt Europa nieuwe perspectieven". Opnieuw voert zij Jan ten Thije en zijn studenten voor het voetlicht. De studenten maakten over luistertaal een documentaire. Voorafgaand aan de première werd rond het thema een lezingmiddag georganiseerd. Daarover bericht Mathilde Janssen en in haar artikel voegt zij de documentaire die zowat 24 minuten duurt. Diezelfde documentaire is ingevoegd in het artikel van Jan ten Thije zelf in De Taalcanon met zijn tekst "Kun je een taal verstaan zonder die zelf te spreken? Over luistertaal of receptieve meertaligheid". Ook de site van de Nederlandse Taalunie Taalunieversum maakt de documentaire "Luistertaal werkt, een documentaire" op het internet bereikbaar.

Beknopt maar perfect overzichtelijk over luistertaal is de website zelf rond het begrip:
"Luistertaal.nl" met de vier rubrieken
1. Wat is luistertaal?
2. Waarom luistertaal?
3. In de praktijk
4. In de mediaDE INTERNATIONALE VERENIGING VOOR NEERLANDISTIEK


 

Hoe de Neerlandistiek in het buitenland wordt beoefend en welke activiteiten in dat verband worden georganiseerd vinden we op de website van de vereniging. Vandaag willen we dat directer voorstellen door een koppeling te leggen naar de Nieuwsbrief van de vereniging (IVN)

Wie de moeite doet om de activiteiten te exploreren zal verbaasd zijn zoveel dynamisme aan te treffen.

Ook Nederlandse en Vlaamse lerarenopleiders Nederlands kunnen er wat van opsteken.DE NIEUWE EDITIE 2015 VAN HET GROENE BOEKJE WORDT VOORBEREID


 


Er werd beslist dat de spellingregels ongewijzigd blijven. De woordenlijst zelf wordt geactualiseerd. Dat betekent dat er nieuwe woorden bijkomen.

De Standaard publiceerde op maandag 10 juni een artikel met als titel
... “Komt ‘suikerdiefje’ of ‘euro-islam’ in het nieuwe Groene Boekje?

Het artikel geeft bijkomende informatie over de eerstvolgende editie van het Groene Boekje

Wat leuke toegevoegde beschouwingen van Janien Benaets op haar Sausage Machine:

Nieuw Groen Boekje in 2015 maar de Nederlandse spelling verandert niet - ojee die samenstellingen

De inhoud van het papieren Groene Boekje en de online woordenlijst is nu dezelfde. "In de toekomst zal de online versie zo volledig mogelijk zijn, en zal een selectie van 100.000 veelgebruikte woorden op papier worden uitgegeven."

Wat 'Het Parool' erover schrijft "Nieuw Groene Boekje: geen nieuwe regels, wel nieuwe woorden"TAALGOEROE P.C. PAARDEKOOPER OP 1 MEI 2013 OVERLEDEN
 


We hebben wat documentatie samengezocht naar aanleiding van het overlijden van de in Nederland en in Vlaanderen bekende taalprofessor.

P.C. Paardekooper, hij was een man die je niet licht vergeet


Prof. P.C. Paardekooper overleed op 1 mei 2013 in het Westvlaamse dorpje Snaaskerke in de leeftijd van 92 jaar. Pas op woensdag 8 mei heeft de familie zijn overlijden bekend gemaakt. Het nieuws bracht een stroom van berichten in de media rond zijn figuur op gang. De meeste waren beknopt en gaven enkel het essentiële weer over de persoon en het werk van de overledene.
De lezer vindt het artikel met de koppelingen op de pagina Actuele berichten van de NDN-websiteWALSCHAP OPNIEUW IN DE BELANGSTELLING
 

Jos Borré schreef: ‘Gerard Walschap. Een biografie’ De Bezige Bij


Biografie en tijdsdocument (zowat 750 bladzijden)

Jos Borré schreef een lijvige en chronologisch opgebouwde biografie waarin feiten en documentatie primeren. Het is wat de Britten een “standard biography” noemen, een betrouwbaar en afgewogen relaas zonder wilde gissingen of gewaagde interpretaties, maar onmisbaar en ‘incontournable’ voor wie zich in het vervolg op hetzelfde terrein waagt. Door zijn polemische aard en zijn vernieuwende en emanciperende rol in literatuur en maatschappij was Gerard Walschap ook veel meer dan een literator. Deze boeiende biografie plaatst de schrijver in een ruime context, zodat het als een ‘schaduwgeschiedenis’ van het twintigste-eeuwse Vlaanderen kan gelden.
Over Walschaps leven en werk schreef Johan De Haes de tekst
... “Gerard Walschap – Van scheur tot breuk” op Cobra.beMASTERPLAN HERVORMING SECUNDAIR ONDERWIJS GOEDGEKEURD – VERSIE 4.06.2013
 

Dat masterplan geeft een oriëntering waarin de hervormingen mogelijk plaats gaan vinden. Er zijn hervormingsaspecten die nog binnen deze legislatuur zouden worden beslist en toegepast. Andere liggen mogelijk in het verschiet op langere termijn.

Een erg ingrijpende hervorming in het onderwijs is wel voorzien. Die heeft haar implicaties zowel op het basisonderwijs, bepaald de derde graad, uiteraard het secundair onderwijs in alle graden, maar ook op onderdelen van het hoger onderwijs, bepaald de lerarenopleidingen. Als nieuwe vakken of bestaande vakken andere oriënteringen krijgen en met nieuwe leerinhouden moeten worden gestoffeerd, dan zullen de lerarenopleidingen aan universiteiten en hogescholen daarop moeten inhaken en dan zullen de curricula moeten worden aangepast. ...

Wat is in het masterplan voorzien als structurele en inhoudelijke veranderingen?

Na lange onderhandelingen heeft de Vlaamse regering op 4 juni 2013 een akkoord bereikt over die ingrijpende hervorming van het secundair onderwijs.

De huidige eindtermen en zogenoemde 'VOETEN' zullen ondergebracht worden in competenties. Per graad zal een set van te behalen sleutelcompetenties vastgelegd worden waarbij er meer aandacht zal zijn voor techniek, wetenschappen, economische en financiële kennis, moderne vreemde talen (Frans en Engels), sociale en burgerschapscompetenties, creativiteit en ondernemerszin, sociaal-emotionele ontwikkeling en relationele vaardigheden.

Werkplekleren zal een essentiële plaats krijgen minstens in alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de 3de graad.

De 1ste graad van de bestaande eenheidsstructuur met de oriënterende functie zal geoptimaliseerd worden. Voor de 2de en de 3de graad zal overgegaan worden tot een nieuwe ordening van de studierichtingen op basis van een matrix waarbij de verticale as de finaliteit van abstract naar praktisch weergeeft en de horizontale as het begrip studiedomein hanteert.

Met het hoger onderwijs zal overleg gepleegd worden om de eindtermen SO beter af te stemmen op de startcompetenties voor het HO.

Raadpleeg het integrale masterplanPrijswinnaars voor op de boekenplank
 


- De Woutertje Pieterseprijs voor het Jeugdboek 2013
gaat naar Kristien Dieltiens voor haar schitterende roman
'Kelderkind'
(Uitgeverij De Eenhoorn)

Op de pagina Actuele berichten van onze NDN-website:

- De Gouden Boekenuil 2013 gaat naar Oek de Jong voor zijn roman 'Pier en Oceaan'

- Tommy Wieringa winnaar van de Libris Literatuurprijs 2013 met 'Dit zijn de namen'


Uitstekende boeken voor in de vakantie.


De recente berichten op de Facebookblog van het NDN

De onderwijskundige actualiteit Nederlands in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur...


 


Nog maar heel weinig collega’s hebben zich gewaagd aan bezoeken aan onze pagina op Facebook. Wie de tijd wil nemen, kan er nochtans heel wat nieuws en boeiends aantreffen.

Enkele berichten vindt u terug in de documenten in deze Nieuwsbrief.


Andere kunt u rechtstreeks lezen op onze Facebookblog

 

 

   
   
   
Omhoog ^
Colofon
Bestuur van het Netwerk Didactiek Nederlands:
  • Ghislain Duchâteau, voorzitter
  • José Vandekerchove, vicevoorzitter
  • Carl Brüsewitz, secretaris a.i.
  • Nora Bogaert , bestuurslid
  • Jan Lecocq , bestuurslid
  • André Mottart, bestuurslid

  • Hugo de Jonghe, erevoorzitter
  • Frans Daems, erebestuurslid

Contributie

- Gewoon lid worden van het Netwerk Didactiek Nederlands kunt u door storting van 20
- Steunend lid zijn kunt u door storting van € 25
op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk -

Wie nu lid wordt is dat voor de resterende periode van 2013, maar ook voor het hele jaar 2014.

Donaties zijn heel welkom

 
Redactie van de Nieuwsbrief van het NDN :
Ghislain Duchâteau
Tel. : 0032(0)11/22 86 25
E-post : info@netdidned.be
 
Afmelding
Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kan zich afmelden met een berichtje naar info@netdidned.be