www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 


Facebook:
Netwerk Didactiek Nederlands-2De onderwijskundige actualiteit
Nederlands
in informatieve berichten
taal, didactiek, literatuur... 
Teller
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

DIVA-prijs
Didactisch Vaardig


Een organisatie van
Netwerk Didactiek Nederlands


Beste lerarenopleider,

Het vak Nederlands staat onder druk. In Vlaanderen wordt zelfs ongegeneerd aan het urenpakket Nederlands in het secundair onderwijs geknabbeld. Met de steun van de Nederlandse Taalunie heeft het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) daarom een nieuwe prijs in het leven geroepen: de DIVA-prijs.

“Meer kwaliteit ter compensatie van minder kwantiteit’ zouden we, uitgaande van de Vlaamse strapatsen, durven stellen. U leest alle info hieronder. De wedstrijd staat open voor studenten aan Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen Nederlands.

Schiet dus uit uw slof, breng dit nieuwe initiatief onder de aandacht van uw studenten en verover meteen een plaats in ons hart.

DIVA-prijs
Didactisch Vaardig

Een organisatie van
Netwerk Didactiek Nederlands

Artikel 1 - Doelstelling

De DIVA-prijs is ingesteld door het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN) en wordt uitgereikt aan voorlaatste- of laatstejaars bachelorstudenten of aan masterstudenten Nederlands uit Vlaanderen of Nederland die lesmateriaal ontworpen hebben dat voldoet aan de in artikel 4 vermelde voorwaarden en dat door een professionele jury als beste wordt beoordeeld.
Met de DIVA-prijs wil NDN enerzijds de didactische vaardigheden bij bachelor- en masterstudenten Nederlands een stimulans geven en anderzijds de didactische bruikbaarheid van de content op de NDN-website onder de aandacht van de studenten Nederlands brengen.


Artikel 2 – De prijs

NDN voorziet drie prijzen:

  • de eerste prijs, de DIVA-prijs: gratis deelname aan de hsn-conferentie 2019 (inschrijvingsgeld + 1 overnachting) + 150 euro
  • de tweede prijs: een NTU-taalpakket + 100 euro
  • de derde prijs: een NTU-taalpakket + 50 euro

Artikel 3 - Doelgroep

De wedstrijd is bedoeld voor voorlaatste- en laatstejaars bachelorstudenten en masterstudenten Nederlands uit Vlaanderen of Nederland.


Artikel 4 – Onderwerpen

De deelnemer ontwerpt een les Nederlands van één of twee lesuren.
De les is bestemd voor leerlingen in de eerste en/of tweede graad van het secundair onderwijs (Vlaanderen) of in de onderbouw en/of het eerste jaar van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Nederland).


De les is gebaseerd op materiaal te vinden op de website van
            NDN www.netdidned.be.
            of van de Nederlandse Taalunie www.taalunieversum.org.
Dat materiaal wordt op een duidelijk aantoonbare wijze in de les geïntegreerd.
In de les wordt de ontwikkeling van taalcompetentie nagestreefd zoals omschreven in de publicatie Iedereen Taalcompetent van de NTU.
De les wordt effectief tijdens de lesstage gegeven.


Artikel 5 – Criteria

Het lesontwerp wordt beoordeeld op:

  • originaliteit
  • creativiteit
  • innovativiteit

Artikel 6 – Jury

Uit de inzendingen selecteert een commissie bestaande uit 5 juryleden de prijswinnaars.


Artikel 7 – Inzendingen

De onderstaande documenten worden ten laatste tegen 30 april 2019 digitaal doorgestuurd aan ndn@gmail.com:
                        - de uitgewerkte lesvoorbereiding met vermelding van de doelstellingen,
                        - een begeleidend document waarin aangetoond wordt dat de doelstellingen verwezenlijkt werden,
                        - een bondige toelichting bij de materiaalkeuze uit de NDN- of NTU-website,
                        - een begeleidende lesevaluatie van de stagebegeleider/stagementor,
                        - de personalia van de deelnemer.


Artikel 8 - Auteursrechten

Deelname aan de schrijfwedstrijd impliceert dat de deelnemer het recht geeft aan NDN om het lesontwerp op te nemen in een gedrukte/digitale publicatie.


Artikel 9 – Reglement

NDN behoudt zich het recht voor het reglement te wijzigen.

JAARLIJKSE NDN-LENTECONFERENTIE
Eerste al beschikbare informatie

Datum: vrijdag 26 april 2019

Locatie: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (op Mechelseplein), 2000 Antwerpen

Thema: Lessen Nederlands aan de hand van de herwerkte taxonomie van Bloom

Aanvang: 10 uur
Einde: 16.30 uur

Doelgroep: docenten lerarenopleiding secundair onderwijs Nederlands en geïnteresseerde leerkrachten secundair onderwijs

Aantal deelnemers: maximum 30.

Beslis snel om uw deelname aan te melden: info@netdidned.be

Kostenbijdrage: 70 euro voor niet-leden - 60 euro voor leden NDN

Daarin zijn vervat: deelname aan de conferentie, het boek 'De taxonomie van Bloom in de klas’ (Rombaut, Molein, Van Severen bij Pelckmans Pro), de lunch en de afsluitende borrel.

Inschrijving per e-mail:

Voornaam en familienaam:
Onderwijsinrichting en functie:
E-mailadres:
NDN-lid of nog niet
DE POËZIEWEEK 2019: 31-1 t/m 6-2-2019


Neem een kijkje op de website van de poëzieweek. Dan kun je overzien wat er dan allemaal te doen is.

De Poëzieweek gaat op 31 januari 2019 van start met Gedichtendag. Poëzieliefhebbers uit heel Nederland en Vlaanderen passen gedichten toe in het leven van alledag. Voor collega’s of vrienden, on- en offline.

INSPIRATIE VOOR DE POÊZIEWEEK. SCHRIJF JE IN

Krijg inspiratie en lestips op deze studiedag

Ga dan naar de Studiedag Poëzieweek 2019 in Zuiderpershuis te Antwerpen op vrijdag 11 januari van 9.15 u tot 16.10 u, georganiseerd door CANON Cultuurcel, Poëziecentrum en Iedereen Leest.De Taalunie organiseerde in 2018 een vierde Week van het Nederlands


6 t/m 13 oktober
__________

IEDEREEN AAN HET WOORDHet Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
nam deel met een Netwerkmiddag
op woensdag 10 oktober 2018 - 14-17 uur


met als thema

Studenten ontmoeten leraren

Arteveldehogeschool Gent

CAMPUS KATTENBERG

Kattenberg 9 - 9000 Gent 

De namiddag was bedoeld voor studenten Nederlands van de Arteveldehogeschool.

Informatie de pagina NDN-Activiteiten
Verwijzing naar belangrijke actuele documenten op deze website:


Pagina Publicaties
>

- Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs - 13 juli 2018

- IEDEREEN TAALCOMPETENT! Visie op de rol, de positie en de inhoud
van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw   -   25 januari 2017

Pagina NDN-activiteiten >

- Greep krijgen op taal-leerdoelen.
Van leerdoelen naar leerplannen naar leeractiviteiten - visietekst - 16 oktober 2018


- Curriculum.nu
De derde consultatiefase is geopend! Feedback mogelijk tot 14 november 2018


- Visie op het vak Taal voor Curriculum.nu’
Visiedocument van het sectiebestuur Nederlands van VLLT
- januari 2018


- De eindtermen Nederlands: de NDN-adviestekst
Nederlands als fundament voor duurzaam onderwijs

- De DiVa-prijs 2019 van het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)

 CURRICULUM.NU IN NEDERLAND


Vandaag werken aan het onderwijs van morgen.
Een landelijk curriculum voor de 9 leergebieden komt vanuit de praktijk geleidelijk tot stand.
Curriculum ontwikkelingsteams zijn volop aan het werk om de inhouden van de leergebieden aan te passen aan de behoeften van deze tijd.

De derde sessie is nu gaande.

Bekijk de video daarover. Hij duurt 3 minuten 45 seconden.

TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Heerlijk die beklemtoning te beleven van die taaleenheid!

FILMPJE (2'34")

 Ester Naomi Perquin Dichter des Vaderlands

Perquin, die werd gekozen door een commissie van schrijvers en poëziekenners, zegt dat ze zeer verrast was door haar uitverkiezing. “Het was nooit in mij opgekomen dat ik zoiets zou kunnen ambiëren.”

Waarom werd Ester Naomi Perquin uitverkozen tot nieuwe Dichter des Vaderlands? U leest het hier.

Ze heeft het zelf uitvoerig over dichtkunst(30 ')

Amsterdamned - een recent gedicht van E.N. Perquin

Verken haar website

 


Poëzie op school

'Men hoort wel eens van leraren die geen poëzie behandelen op school, of alleen om die poëzie dood te analyseren en er de slimheid van hun leerlingen mee te toetsen. Zulke leraren mag men, in een taalgebied waar de poëzie altijd zo heerlijk gebloeid heeft, van diefstal beschuldigen.'

Willem Wilmink

in "Ik heb de liefde lief - De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie" (blz. 7)
SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR WILLEM WILMINK

***

HET NUT VAN POËZIE

Interview met Jan Lauwereyns

Vraag:
Het nut van wetenschap wordt weinig ter discussie gesteld, dat ligt anders voor poëzie. U heeft zich altijd verzet tegen het idee dat poëzie nutteloos zou zijn.

Antwoord:
‘Ik ben het compleet oneens met dichters die vinden dat poëzie er is voor de poëzie. Vrijheid is absoluut cruciaal om tot een gedicht te komen – dat is ook de instelling van waaruit ik schrijf. Dat wil niet zeggen dat er geen extern doel is. Eén effect is namelijk dat ik van poëzie geniet. Dat genot is heel belangrijk: het geeft zin aan het leven en kan zelfs helend werken. Kankerpatiënten die plezier maken, hebben bijvoorbeeld een betere kans om te overleven dan wie niet lacht. Dat is zo eigenaardig en paradoxaal aan de poëzie: hoewel ze voor zichzelf werkt, doet ze iets met me en heeft een duidelijke neurowetenschappelijke effecten.’
‘Bovendien verrijkt poëzie mijn vermogen om dingen te benoemen of inzicht te krijgen in hoe andere mensen denken en voelen. Literatuur biedt verhalen van mogelijke ervaringen en leert ons om een voorstelling te maken van het bewustzijn van anderen. Zo ontstaat er een gedeeld bewustzijn.’

Jan Lauwereyns is neuropsycholoog en dichter. Dicht in het Nederlands, Engels en Japans.

Uittreksel uit het interview ‘Wetenschap en poëzie lopen in mijn hoofd voortdurend door elkaar’ van Cathérine De Kock met Jan Lauwereyns n.a.v. de publicatie van zijn nieuwe dichtbundel ‘Nouvelle’ (Koppernik).
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160127_02094044
HET MOET IETS DONKERS ZIJN GEWEEST, HET EERSTE WOORD


Stefan Hertmans’ nieuwe dichtbundel
‘Onder een koperen hemel’


Het tweede gedicht in de bundel bladzijde 8 zonder titel, maar over

“Het eerste woord en zijn herhaling”

Het moet iets donkers zijn geweest,
het eerste woord,
dik op de tong en pril,
iets tussen zucht en schreeuw
dat zich de dag in stootte
en meteen verdween.

Pas de herhaling is een wonder,
dat wat terugkeert zonder
dat je erom vraagt
maar dat ons draagt.
De eerste is altijd de tweede,
maar voor het eerst begrepen
in de keer.

Ik zweer je, ik zeg het nooit,
de grot klinkt ruw en warm in ons,
het is een tekening op je tong,
kun je het voelen, ja zo,
oer-sprong.

Je snapt het en je rolt
lachend het bed uit
en de prehistorie in.

Stefan Hertmans

 

Hoogleraar moderne literatuur Dirk De Geest schreef een recensie over deze nieuwe dichtbundel.

 


 

OP DE VLUCHT

 

Enkele mensen

Enkele mensen op de vlucht voor enkele mensen.
In een of ander land onder de zon
en enige wolken.

Ze laten achter wat van hen is, een of ander alles,
bezaaide velden, een aantal kippen en honden,
spiegeltjes waarin nu het vuur zich spiegelt.

Ze hebben kruiken en bundels op hun rug,
elke dag leger, elke dag zwaarder.

In stilte voltrekt zich iemands niet meer verder kunnen,
onder kabaal iemands weggrissen van iemands brood
en iemands schudden aan zijn dode kind.

Voor hen ligt een of andere weg die nooit de goede is,
altijd de verkeerde brug
over een rivier die vreemd roze kleurt.
Ergens wordt geschoten, dichtbij of verder weg,
in de lucht een of ander vliegtuig dat wat rondcirkelt.

Een soort onzichtbaarheid zou hier van pas komen,
een grauwe steenachtigheid,
of nog beter een soort nergens-zijn
voor enige tijd, of misschien lang.

Er zal nog wel iets gebeuren, alleen waar en wat.
Iemand zal hen tegenkomen, alleen wanneer en wie,
in hoeveel gedaanten en met wat voor bedoelingen.
Als hij de keus zal hebben,
wil hij misschien geen vijand zijn
en zal hij hen in een of ander leven laten.

Wisława SzymborskaUit de verzamelbundel 'Einde en begin', Meulenhoff 2003

Dit gedicht werd als motief opgegeven in De Standaard Letteren van 24, 25 december 2015, die handelde over vluchten. Acht schrijvers geven hun mening. Ilja Leonard Pfeiffer verwijst naar het gedicht 'Enkele mensen':

'Het lezen van het gedicht 'Enkele mensen' van Szymborska helpt ook al niet. Want terwijl wij samen met onze politici ons uiterste best doen om de massale hulpbehoevendheid van die stumpers te reduceren en te abstraheren tot behapbare aantallen die uiteraard onder strikte voorwaarden al dan niet mogen worden toegelaten in ons consumptieparadijs, kiest Szymborska in het gedicht het perspectief van enkelen van hen en maakt zij hen weer tot mensen. Zij maakt hun angst voelbaar en hun wanhoop. Dat is buitengewoon onwelkom, zo vlak voor kerst.'


 

Een gedicht belicht

E.H.B.O.


De armen van het gedicht
boven het hoofd
belachelijk
als een drenkeling
adem
adem dan toch

de spiegel van mijn woorden
hield ik voor je stem
het glas bleef helder

ik wil niet langer wonen
in deze stilte

er zijn nog zoveel andere
mensen op de wereld

jij
bijvoorbeeld.

Ellen Warmond

Ellen Warmond, ‘E.H.B.O.’ In: Maatstaf 2 (1955), p. 887.
Het gedicht werd later opgenomen in de bundel Naar men zegt (1955).

Nog over de dichteres


Een ‘belichting’ door Maxime Van Steen, mei 2018:
http://www.dbnl.org/gedichtbelicht/
DOSSIER:Zie de pagina Actuele berichten

***

Taal in de klas:
Standaardnederlands

Hoe beter je Nederlands leert, hoe sterker je staat

***

De heilloze onderschatting van taalonderwijs (Mia Doornaert)

***

Wat is STANDAARDNEDERLANDS?

***

Wat is 'n taal? LitNet vra die vraag!

***

  
 
 
© 2006, NDN